KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Regulatory

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ), org. nr 556898-2291, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 oktober 2022.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 13 oktober 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per onsdagen den 5 oktober 2022 (”Avstämningsdagen”); och

• dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget, genom Euroclear, tillhanda sen onsdagen den 12 oktober 2022.

Observera att anmälan till bolagsstämman endast kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 5 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 7 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

POSTRÖSTNING

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till ”Resurs Holding AB, ”Bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara bolaget genom Euroclear tillhanda senast onsdagen den 12 oktober 2022. Aktieägare kan även senast den 12 oktober 2022 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

FULLMAKTER M.M.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                         Val av ordförande vid stämman.

2.                        Val av en eller två justeringspersoner.

3.                        Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                        Godkännande av dagordning.

5.                        Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6.                        Beslut om vinstutdelning.

7.                        Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

8.                        Beslut om val av ny styrelseledamot.

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslår styrelsen Fabian Bengtsson som representerar Waldakt AB, och Sten Schröder som representerar Catea AB, eller vid förhinder för dessa, de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Beslut om vinstutdelning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning om 0,92 kronor per aktie (sammanlagt 184 000 000 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 17 oktober 2022. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna torsdagen den 20 oktober 2022. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning kommer att vara torsdagen den 13 oktober 2022.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgick bolagets fria egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (disponibla medel och fria fonder) till 2 304 998 324 kronor. Årsstämman 2022 beslutade om vinstutdelning till aktieägarna om totalt 262 000 000 kronor, varför 2 042 998 324 kronor således finns kvar av de disponibla vinstmedlen.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Bestämmande om antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas från åtta till nio ledamöter.

Beslut om val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Valberedningen föreslår att Pia-Lena Olofsson väljs till ny styrelseledamot.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det att styrelsen därefter består av Martin Bengtsson, styrelsens ordförande, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek, Susanne Ehnbåge, Magnus Fredin och Pia-Lena Olofsson.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 200 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 200 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen som styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrandet över styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, finns, tillsammans med fullmaktsformulär och ett motiverat yttrande från valberedningen, senast från och med tre veckor före bolagsstämman tillgängliga på bolagets hemsida, www.resursholding.se och hos bolaget på adress Ekslingan 9 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. De ovan angivna handlingarna läggs fram vid stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.resursholding.se.

För att beställa handlingarna, vänligen ring tfn 08-402 91 71 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00), eller skicka e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt via post till Resurs Holding AB, ”Bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast måndagen den 3 oktober 2022 till Resurs Holding AB, Att. Lena Johansson, Box 22209, 250 24 Helsingborg eller e-post: lena.johansson@resurs.se. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med lördagen den 8 oktober 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

Resurs Holding AB (publ) 556898-2291, med säte i Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med bolagsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Resurs Holdings dataskyddsombud

E-post: DPO@resurs.se

Telefon: 042-38 20 00

Adress: Resurs Holding, DPO, Box 22209, 250 24 Helsingborg

_____________

Helsingborg i september 2022

RESURS HOLDING AB (PUBL)

STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Resurs Holding AB (publ), to be held on Thursday 13 October 2022 by way of postal voting only (no physical attendance), is available on www.resursholding.se.

MER INFORMATION
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95
Lena Johansson, Legal Counsel & Board’s Secretary, lena.johansson@resurs.se, +46 73 274 54 19

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 byggt upp en kundbas på 6 miljoner privatkunder i Norden, och är en ledande partner för både butik och e-handel. Resurs vill skapa balans i människors vardagsekonomi. Baserat på det byggs erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar som utgår från människors liv och vardag. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 627 personer och låneboken till 34,6 miljarder SEK. Resurs Holding är noterat på Nasdaq Stockholm.