Kallelse till extra bolagsstämma

Regulatory

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2023 klockan 13.30 på Scandic Oceanhamnen, Bröderna Pihls gränd 2, Helsingborg. Inregistreringen börjar kl 13.00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna delta i stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Resurs Holdings bolagsordning.

RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen, onsdagen den 20 september 2023, och

(ii) senast fredagen den 22 september 2023 anmäla sig till bolaget enligt anvisningarna under "Anmälan" nedan, alternativt avge poströst enligt anvisningarna under ”Poströstning” nedan.
 

ANMÄLAN
För aktieägare som inte väljer att delta i bolagsstämman genom poströstning ska anmälan till stämman ske senast fredagen den 22 september 2023. Sådan anmälan görs per telefon till 08-402 91 71 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00), på bolagets hemsida www.resursholding.se, per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller per post till Resurs Holding AB, ”Bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna nedan under rubriken ”Poströstning” nedan, och behöver då inte göra någon ytterligare anmälan enligt ovan. 

 
OMBUD M.M.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, eller om aktieägare företräds av legala ställföreträdare, krävs kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering/registrering vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar tillhandahållas bolaget i samband med anmälan eller poströstning senast sista dag för anmälan/poströstning (fredagen den 22 september 2023), se adress/e-postadress ovan under ”Anmälan”. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se.

 
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig till stämman – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 20 september 2023.  Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 22 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per avstämningsdagen.
 

POSTRÖSTNING
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman genom poströstning ska avge sin poströst så att poströsten är Euroclear Sweden tillhanda senast fredagen den 22 september 2023. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till ”Resurs Holding AB, ”Bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt anvisningarna under ”Anmälan” ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för aktieägare som vill närvara i stämmolokalen.

 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner.
  6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om vinstutdelning.
  8. Bolagsstämmans avslutande.

 
BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som styrelsen i stället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om vinstutdelning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning om 0,91 kronor per aktie (sammanlagt 182 000 000 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 2 oktober 2023. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna torsdagen den 5 oktober 2023. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning kommer att vara torsdagen den 28 september 2023.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 uppgick bolagets fria egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (disponibla medel och fria fonder) till 2 220 241 233 kronor. Årsstämman 2023 beslutade om vinstutdelning till aktieägarna om totalt 214 000 000 kronor, varför 2 006 241 233 kronor således finns kvar av de disponibla vinstmedlen.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet
 

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 200 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 200 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Handlingar
Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrandet över styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 finns, tillsammans med fullmaktsformulär, senast från och med tre veckor före bolagsstämman tillgängliga på Bolagets hemsida, www.resursholding.se och hos Bolaget på adress Ekslingan 9 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

För att beställa handlingarna, vänligen ring tfn 08-402 91 71 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00), eller skicka e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt via post till Resurs Holding AB, ”Bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Resurs Holding AB, Att. Lena Johansson, Box 22209, 250 24 Helsingborg eller e-post: lena.johansson@resurs.se.

Behandling av personuppgifter
Resurs Holding AB (publ) 556898-2291, med säte i Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med bolagsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy- bolagsstammor-svenska.pdf.

Resurs Holdings dataskyddsombud
E-post: DPO@resurs.se Telefon: 042-38 20 00
Adress: Resurs Holding, DPO, Box 22209, 250 24 Helsingborg
 
 
__________________________
 
Helsingborg i september 2023
 
RESURS HOLDING AB (PUBL)
STYRELSEN

KONTAKTPERSONER FÖR MER INFORMATION
Sofie Tarring Lindell, interim VD, +46736443395, sofie.tarringlindell@resurs.se
Lena Johansson, Legal Counsel, +46720069363, lena.johansson@resurs.se