Kallelse till extra bolagsstämma i Resurs

Regulatory

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 oktober 2017 klockan 10.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken lördagen den 21 oktober 2017. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 20 oktober 2017,
 • dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 23 oktober 2017. Anmälan görs på bolagets hemsida www.resursholding.com, på telefon 08-402 91 71 eller med post till Resurs Holding AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen den 20 oktober 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om vinstutdelning.
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
 9. Stämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jan Samuelson väljs till ordförande vid stämman.

Styrelsens beslutsförslag

Beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie (sammanlagt 300 000 000 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara tisdagen den 31 oktober 2017. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna fredagen den 3 november 2017.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 uppgick bolagets fria egna kapital (disponibla vinstmedel och fria fonder) till 2 685 298 757 kronor. Årsstämman beslutade efter fastställandet av balansräkningen om utdelning till aktieägarna om 600 000 000 kronor, varefter 2 085 298 757 kronor således finns kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Förslaget om utdelning har sin grund i en avsikt att gå över till halvårsvisa utdelningar istället för som tidigare en gång per år. Avsikten är att, med beaktande av de begränsningar som följer av aktiebolagslagen avseende för utdelning disponibla belopp, lämna halvårsvisa utdelningar i takt med att kapitaltäckningsreglerna tillåter det. Aktieägarna får därmed dels tillgång till ackumulerade och utdelningsbara vinstmedel tidigare än vad som annars vore fallet, dels ett jämnare kassaflöde från sitt aktieägande i bolaget. Styrelsens avsikt är att under 2018 föreslå att beslut om utdelning ska fattas vid två tillfällen under 2018, dels vid årsstämman 2018, dels vid en extra bolagsstämma under hösten 2018. Övergången till utdelning två gånger per år innebär inga förändringar av bolagets målsättning om att totalt under ett räkenskapsår dela ut minst 50 procent av årets nettoresultat och påverkar inte heller bolagets tillväxtmål.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

 • Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
 • Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 uppgick bolagets fria egna kapital (disponibla vinstmedel och fria fonder) till 2 685 298 757 kronor. Årsstämman beslutade efter fastställandet av balansräkningen om utdelning till aktieägarna om 600 000 000 kronor, varefter 2 085 298 757 kronor således finns kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen. Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar om utdelning i enlighet med det framlagda förslaget till utdelning (punkten 7) kommer motsvarande belopp att utgöra 1 785 298 757 kronor.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att skapa ett verktyg för styrelsen att löpande under året kalibrera bolagets faktiska kapitalposition i förhållande till det fastställda målet för densamma.

Övrig information

Stämmans beslut enligt punkten 8 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 200 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 200 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, årsredovisningen samt revisionsberättelsen för 2016, styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § och 19 kap. 24 § aktiebolagslagen, revisorns yttranden enligt 18 kap. 6 § respektive 19 kap. 24 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.resursholding.com, hos bolaget på adress Ekslingan 9 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

För att beställa handlingarna kan samma telefonnummer och adress användas som för anmälan till stämman, se ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Helsingborg i september 2017
RESURS HOLDING AB (PUBL)
STYRELSEN

Övrigt

Program vid stämman:

 • 09.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.
 • 10.00 Stämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Resurs Holding AB (publ), to be held on 27 October 2017 at 10.00 CET at Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg, Sweden, is available on www.resursholding.com.

Mer information

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q2 2017 uppgick antalet anställda till 742 personer och låneboken till 22,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.