Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2017

Regulatory

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Christian Frick, Lars Nordstrand och Marita Odélius Engström. Jan Samuelson omvaldes till ordförande för styrelsen. Den tidigare styrelseledamoten David Samuelson lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst & Young AB har informerat att de kommer att utse Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2016 och beslutade att en kontantutdelning om 3,00 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2016, med onsdag 3 maj 2017 som avstämningsdag. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske måndagen den 8 maj 2017.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade även att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn, ordningen för valberedningen samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Jan Samuelson, Christian Frick och Martin Bengtsson till ledamöter i Audit Committee med Jan Samuelson som utskottets ordförande. Corporate Governance Committee utgörs av Lars Nordstrand, Mariana Burenstam Linder och Marita Odélius Engström med Lars Nordstrand som utskottets ordförande och Renumeration Committee utgörs av Jan Samuelson, Fredrik Carlsson och Christian Frick med Jan Samuelson som utskottets ordförande.

Mer information:

Gunilla Wikman, IR manager Resurs Holding, gunilla.wikman@resurs.se; +46 707 63 81 25