Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2020

Regulatory

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell och Johanna Berlinde samt nyval av Kristina Patek och Susanne Ehnbåge. Martin Bengtsson omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst & Young AB har informerat att de kommer att utse Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2019 och beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om
2 606 220 425 kronor överföres till ny räkning.

Vidare beviljade årsstämman styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och beslutade att godkänna förslagen avseende valberedningsinstruktion, arvoden till styrelsen och revisorn samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag vad gäller bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, erbjudande om återköp av teckningsoptioner av serie 2016/2020 samt om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023 och överlåtelse av sådana teckningsoptioner. Slutligen beslutade årsstämman om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Fredrik Carlsson, Martin Bengtsson och Kristina Patek till ledamöter i Audit Committee med Fredrik Carlsson som utskottets ordförande. Till Corporate Governance Committee valdes Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström och Johanna Berlinde till ledamöter med Lars Nordstrand som utskottets ordförande och slutligen valdes Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand och Susanne Ehnbåge till ledamöter i Remuneration Committee, med Fredrik Carlsson som utskottets ordförande.

Mer information:
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se, +46 70 781 65 58

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på 6,2 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 745 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.