Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2022

Regulatory

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek och Susanne Ehnbåge samt nyval av Magnus Fredin som styrelseledamot. Martin Bengtsson omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst & Young AB har informerat att de kommer att utse Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2021 och beslutade om en utdelning om 1,31 kronor per aktie, sammanlagt 262 000 000 kronor. Vidare beviljade årsstämman styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 och beslutade att godkänna förslagen avseende arvoden till styrelsen och revisorn.

Årsstämman godkände även ersättningsrapporten och beslutade i enlighet med styrelsens förslag vad gäller bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Slutligen beslutade årsstämman om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Fredrik Carlsson, Martin Bengtsson och Kristina Patek till ledamöter i Audit Committee med Fredrik Carlsson som utskottets ordförande. Till Corporate Governance Committee valdes Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström och Magnus Fredin till ledamöter med Lars Nordstrand som utskottets ordförande och slutligen valdes Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand och Susanne Ehnbåge till ledamöter i Remuneration Committee, med Fredrik Carlsson som utskottets ordförande.

Årsstämman ägde rum genom poströstning.

 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95
Lena Johansson, Legal Counsel, lena.johansson@resurs.se, +46 73 274 54 19

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 byggt upp en kundbas på 6 miljoner privatkunder i Norden, och är en ledande partner för både butik och e-handel. Resurs vill skapa balans i människors vardagsekonomi. Baserat på det byggs erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar som utgår från människors liv och vardag. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 591 personer och låneboken till 34,2 miljarder SEK. Resurs Holding är noterat på Nasdaq Stockholm.