Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2024

Regulatory

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius, Mikael Wintzell och Pia-Lena Olofsson samt nyval av Harald Walden och Ola Laurin som styrelseledamöter. Martin Bengtsson omvaldes till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har informerat att de kommer att utse Peter Nilsson som huvudansvarig revisor. Vidare beslutade årsstämman att godkänna förslagen avseende arvoden till styrelsen och revisorn.
 
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2023 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 
Årsstämman godkände föreslagen valberedningsinstruktion, ersättningsrapporten för 2023 och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag vad gäller bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 
MER INFORMATION
Magnus Fredin, VD Resurs Bank och koncernchef Resurs Holding, magnus.fredin@resurs.se
Sofie Tarring Lindell, CFO och Head of IR, +46-73-644 33 95, sofie.tarringlindell@resurs.se