Nya styrelseledamöter och förstärkt ledning i Resurs Holding som också utvärderar strategiska alternativ

Non Regulatory

Två nya ledamöter har valts in i styrelsen för Resurs Holding; Mariana Burenstam Linder och Marita Odelius Engström. Därutöver har ledningsgruppen stärkts genom utnämningarna av Peter Rosén som CFO och Gunilla Wikman som chef för IR/Kommunikation. Resurs Holding och dess ägare utvärderar för närvarande en rad strategiska alternativ för att stödja fortsatt tillväxt och utveckling av verksamheten, vilket också inkluderar en eventuell notering av Resurs Holding

De nya styrelseledamöterna kommer att tillföra styrelsen för Resurs Holding ytterligare erfarenhet avseende sektorn för finansiella tjänster. Mariana Burenstam Linder är för närvarande VD för Burenstam & Partner AB och sitter i styrelsen för Latour och BTS Group. Hon har dessförinnan haft en karriär inom SEB. Marita Odelius Engström är VD för Fora och har tidigare arbetat på Skandia, KPMG Consulting och Finansinspektionen.

Resurs Holdings ledningsgrupp har också stärkts av två nya ledande befattningshavare. Peter Rosén har utsetts till CFO för koncernen. Han kommer närmast från uppdraget som CFO på det börsnoterade danska företaget Flügger Group. Gunilla Wikman har utsetts till chef för IR/Kommunikation och har tidigare erfarenhet från SEB och Eltel.

Resurs Holding har vuxit kraftigt i Norden under de senaste åren genom organisk tillväxt och flera lyckade förvärv. För att stödja fortsatt tillväxt och utveckling av verksamheten utvärderar Resurs Holding och dess ägare för närvarande en rad strategiska alternativ som inkluderar en eventuell notering av Resurs Holding.

För er information kontakta:

Om Resurs Holding

Resurskoncernen, som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkringar, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1000 butikskedjor om sammanlagt 30 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2014 uppgick antalet anställda till cirka 680 personer och låneportföljen till 14 miljarder kronor.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Resurs Holding anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Information, uppfattningar och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering.