Resurs Bank AB har fått godkännande att byta metod för att beräkna kapitalkravet för operativ risk

Non Regulatory

Finansinspektionen har godkänt Resurs ansökan att använda den så kallade alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker. Godkännandet innebär att kapitalsituationen i Resurs stärks.

Beslutet innebär att Resurs Bank byter metod för beräkning av operativ risk från schablonmetod till alternativ schablonmetod. Applicerat på rapporterad total kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelation för den konsoliderade situationen per 2022-09-30 skulle den totala kapitalrelationen ha höjts från 15,8 procent till 17,2 procent, att jämföra med det regulatoriska kravet om 13,5 procent, tidigare 13,4 procent. Kärnprimärkapitalrelationen skulle ha höjts från 14,2 procent till 15,4 procent att jämföra med det regulatoriska kravet om 9,1 procent, tidigare 9,0 procent.