Resurs Bank överklagar Finansinspektionens beslut för att få klarhet i konsumentkreditlagens tillämpning

Non Regulatory

Resurs Bank vidtar åtgärder för att fullt ut efterleva de krav Finansinspektionen (“FI”) meddelat i beslutet av den 21 juni. Samtidigt väljer Resurs Bank att överklaga beslutet då banken anser att tillämpningen av konsumentkreditlagen är oklar. Resurs Bank har en gedigen kreditprövningsprocess, vilket även Resurs Banks låga kreditförluster vittnar om.

 – Vi delar helt FI:s syn om att ansvarsfull kreditgivning är viktigt och centralt för att motverka överskuldsättning, varför vi också välkomnat en granskning av branschen. Resurs gör alltid en noggrann bedömning av våra kunders återbetalningsförmåga och våra kreditförluster är därför låga. Vi använder bland annat en metod som vi har lång erfarenhet av och som bygger på ett stort dataunderlag. Vi anser dock att tillämpningen av konsumentkreditlagen, i ljuset av EU:s konsumentkreditdirektiv, är oklar vilket skapar problem för branschen i sin helhet och i förlängningen också för konsumenterna. Detta är det huvudsakliga skälet till att vi har beslutat att få frågan prövad i domstol, säger Nils Carlsson, CEO Resurs.

FI har sedan 2020 undersökt kreditbedömningsprocesser hos en rad aktörer på marknaden för konsumentkrediter i syfte att kontrollera om kreditprövningarna följer konsumentkreditlagen. FI beslutade den 21 juni att tilldela Resurs Bank en anmärkning förenat med en sanktionsavgift om 50 miljoner kronor på grundval av att FI ansåg att Resurs Bank inte har följt konsumentkreditlagen. För att skapa tydlighet i tillämpningen av konsumentkreditlagen har Resurs Banks styrelse nu beslutat att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta för att skapa tydlighet för branschen som helhet vilket långsiktigt kommer gynna marknaden och konsumenterna.

– Det är viktigt att privatpersoner har möjlighet att ta lån och krediter när det uppstår behov att balansera sin ekonomi vid olika utgifter och investeringar, det utgör ett viktigt fundament i ett fungerande samhälle. Det ställer samtidigt höga krav på att vi som kreditgivare beviljar lån och krediter på ett ansvarsfullt sätt, med omsorg om kunderna och deras privatekonomi så att de inte tar större lån än deras privatekonomi klarar av. Detta ansvar tar vi på fullaste allvar och det är mycket viktigt för oss eftersom det är grunden för vår verksamhet. Vi har en gedigen och välfungerande kreditprövning, vilket även indikeras av våra låga kreditförluster, säger Nils Carlsson, CEO Resurs. 

 

MER INFORMATION
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se, +46 766 44 77 00
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 byggt upp en kundbas på 6 miljoner privatkunder i Norden, och är en ledande partner för både butik och e-handel. Resurs vill skapa balans i människors vardagsekonomi. Baserat på det byggs erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar som utgår från människors liv och vardag. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 591 personer och låneboken till 34,2 miljarder SEK. Resurs Holding är noterat på Nasdaq Stockholm.