Resurs Bank ställer sig bakom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Non Regulatory

Resurs Bank har officiellt undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB) – ett ramverk för en hållbar bankbransch som utvecklats genom partnerskap mellan banker över hela världen som tar sin utgångspunkt i FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI).

Principerna är det ledande ramverket för att säkerställa att bankernas strategi och praxis överensstämmer med den vision som samhället har satt upp för framtiden i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling samt Parisavtalet om klimatförändringar.

Banker som har undertecknat principerna ställer sig bakom att med utgångspunkt i en ambitiös hållbarhetsstrategi arbeta för att integrera hållbarhet i hjärtat av sin verksamhet, samtidigt som de kan positionera sig positivt inom hållbar finansiering.

– Att ställa oss bakom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet är ett naturligt steg i det hållbarhetsarbete vi bedriver på alla nivåer just nu. Vi ser stora möjligheter i att anpassa vår pågående hållbarhetsagenda till ramverket med ambitionen att kontinuerligt stärka och förbättra vårt sätt att arbeta på både operativ och strategisk nivå, säger Nils Carlsson, vd för Resurs Bank

FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet kommer från och med nu att bli en integrerad del av Resurs hållbarhetsstrategi (se detaljer nedan) och verksamheten framöver.

– Som finansiell aktör på den nordiska marknaden har vi ett tydligt och betydande ansvar att bidra på alla sätt vi kan för att förbättra vår påverkan inom alla hållbarhetsområden. Att ansluta sig till FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet är både perfekt tajmat med ständiga förbättringar men också ett bra verktyg och ramverk för oss att ytterligare driva verksamheten ännu närmare våra intressenter och identifiera behov och utvecklingsområden, säger Henrik Linder, nordisk hållbarhetschef på Resurs Bank.

Genom att underteckna PRB förbinder sig Resurs att anpassa sin affärsstrategi för att bidra till de globala målen för hållbar utveckling samt att utvärdera företagets möjligheter att bidra till Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Fakta
Resurs hållbarhetsstrategi består av fem prioriterade fokusområden: Etiska och ansvarsfulla affärer, Hållbar kreditgivning, Miljö, Socialt ansvar och Hållbara medarbetare. Varje fokusområde har tydliga mål och KPI: er för att möjliggöra såväl integrering i verksamhetens affär som mätbara och konkreta framsteg.

Principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB) har utvecklats gemensamt av FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) och den globala finanssektorn genom en unik och omfattande samrådsprocess. Mer information om principerna för ansvarsfull bankverksamhet: www.unepfi.org/responsiblebanking