Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Non Regulatory

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Nordea och SEB i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2 SEK obligationer. Emissionen kommer att ske inom Resurs Banks existerande MTN-program som har ett totalt rambelopp om 10 miljarder kronor. Transaktionen beräknas, beroende på marknadsförutsättningarna, ske inom en snar framtid.