Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Regulatory

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Carnegie och Nordea i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2 SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program med ett rambelopp om 3 miljarder kronor för att ytterligare stärka sin kapitalsituation med supplementärkapital. Transaktionen beräknas, beroende på marknadsförutsättningarna, ske inom en snar framtid.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se, +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125
 
Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av tredje kvartalet 2016 uppgick antalet anställda till cirka 720 personer och låneportföljen till cirka 20,6 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2017 kl 18.00 CET.