Resurs Holding AB offentliggör prospekt och prisintervall i erbjudandet i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Non Regulatory

Den 6 april 2016 offentliggjorde Resurs Holding AB (publ) (”Resurs” eller ”Bolaget”) sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospekt och prisintervall i erbjudandet (”Erbjudandet”). Första dag för handel förväntas bli den 29 april 2016. Resurs är en ledande leverantör inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Bolaget erbjuder lösningar inom retail finance till fler än 1 200 detaljhandelskedjor med ett nätverk om cirka 35 000 butiker per 31 december 2015 och har därigenom byggt en diversifierad kundbas med en intern databas om cirka 5 miljoner privatkunder i Norden.  

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt.
 • Erbjudandet omfattar 60 000 000 befintliga aktier, motsvarande 30 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, som erbjuds av Cidron Semper Ltd.1, Waldakt AB2 (tillsammans “Huvudägarna”) och RSF Invest AB3.
 • Försäljningspriset kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och förväntas att fastställas inom intervallet 50–60 SEK per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde på samtliga utestående aktier i Bolaget om cirka 10-12 miljarder SEK. Försäljningspriset förväntas offentliggöras i ett pressmeddelande den 29 april 2016.
 • Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 14 800 000 aktier, motsvarande 7,4 procent av samtliga aktier i Bolaget.
 • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer Huvudägarna åta sig att sälja ytterligare högst 11 220 000 aktier, motsvarande cirka 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet och cirka 5,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget (”Övertilldelningsoptionen”).
 • Förutsatt att Huvudägarna fullt ut utnyttjar rätten att utöka Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, omfattar av Erbjudandet 86 020 000 aktier, motsvarande 43,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
 • Fyra ankarinvesterare har, på vissa villkor, förbundit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 14,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid slutförandet av Erbjudandet. De fyra ankarinvesterarna är Swedbank Robur (förbundit sig att förvärva 5,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget), Andra AP-fonden (3,5 procent), Handelsbanken Fonder (3,0 procent) och Catella Fondförvaltning (2,5 procent).
 • Bolaget kommer inte tillföras några medel genom försäljning av aktier i Erbjudandet.
 • Anmälningsperioden för allmänheten förväntas pågå under perioden 19 – 27 april 2016 och anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå under perioden 19 – 28 april 2016.
 • Första dag för handel förväntas bli den 29 april 2016 under kortnamnet ”RESURS”
 • Likviddag i Erbjudandet förväntas bli den 3 maj 2016.

1 Ägs av Nordic Capital VII Limited som general partner till Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.
2 Kontrolleras av familjen Bengtsson
3 Ägs delvis av bl a medlemmar i Resurs styrelse och koncernledning

Kenneth Nilsson, VD och koncernchef för Resurs kommenterar:

”En börsnotering är en viktig milstolpe för Resurs och den kommer att förbättra våra möjligheter till både rekrytering av kunder och medarbetare. Vi har en utmärkt position att fortsatta på vår väg av lönsam tillväxt genom att överföra den svenska affärsmodellen på övriga nordiska länder. Vi avser utöka vår bas av retail finance-partners och växa oss starkare hos befintliga partners. Därutöver ska vi fortsätta bearbeta vår stora och växande kundbas”.

Jan Samuelson, styrelseordförande i Resurs kommenterar:

Styrelsen och Huvudägarna ser fram emot att tillvarata de möjligheter som följer av en notering, i form av en breddad aktieägarbas, tillgång till kapitalmarknaden och en ökad kännedom om Bolaget. Resurs är en väl positionerad aktör med utmärkta tillväxtmöjligheter och en stabil och beprövad affärsmodell. Vi anser att Bolaget passar utmärkt i en noterad miljö”.

Kort om Resurs verksamhet

Resurs är en ledande leverantör av retail finance-lösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter i Norden. Bolaget har byggt upp en diversifierad kundbas med en intern databas om cirka 5 miljoner privatpersoner i Norden. Resurs har kontinuerligt expanderat sin verksamhet och de tre senaste åren har Bolagets låneportfölj ökat från 9,3 miljarder SEK per den 31 december 2013 till 18,2 miljarder SEK per den 31 december 2015, motsvararande en årlig tillväxt om 40,2 procent – ett resultat av en kombination av organisk tillväxt och ett flertal förvärv.

Från huvudkontoret i Helsingborg, Sverige, har Resurs utvecklat långsiktiga relationer med ett stort antal av de största detaljhandelsföretagen i Norden. Resurs erbjuder lösningar inom retail finance genom fler än 1 200 butikskedjor med ett nätverk om cirka 35 000 butiker. Resurs bygger sin bas av retail finance-kunder och ökar sin försäljningspenetration genom partnerskap med online-företag och detaljhandelskedjor. De senaste åren har den högsta tillväxttakten varit inom online-kanalen. Ledningen anser dock att en viktig konkurrensfördel för Bolaget är dess förmåga att utveckla ett starkt omnikanal-erbjudande. Det möjliggör en bred penetration av Bolagets konsumentvänliga betallösningar oavsett om kunderna till Resurs retail finance-partners gör sina inköp i butik, online eller mobilt.

Resurs affärsmodell bygger på att använda sig av retail finance-verksamheten och därigenom uppbyggda relationer med retail finance-partners och omfattande branschkunskap, för att generera en stor och diversifierad grupp av potentiella kreditkorts- och privatlånekunder. Resurs drar dessutom nytta av sin stora och diversifierade kundbas genom att erbjuda sina kunder ett antal nischade försäkringar, till exempel produktförsäkringar för elektronik- och hushållsmaskiner, betalförsäkringar samt reseförsäkringar.

Resurs produktutbud, lokala detaljhandelskunskap och geografiska närvaro har stärkts genom slutförandet av ett flertal förvärv, vilket har bidragit till att Resurs uppnått en verksamhet med geografisk spridning i hela Norden med 49 procent i Sverige, 29 procent i Norge samt 11 procent i både Finland och Danmark per den 31 december 2015.

Resurs finansierar sig med inlåning från allmänheten, eget kapital, värdepapperisering, MTN och banklån. Per den 31 december 2015, hade Resurs cirka 100 000 inlåningskonton i Norden.

Bakgrund och motiv

Nordic Capitals investeringsstrategi är att förvärva och stödja tillväxt i attraktiva bolag med utvecklingspotential. Investeringsstrategin innebär också en efterföljande avyttring av de förvärvade bolagen inom en viss tidsperiod. Familjen Bengtsson, som kontrollerar Waldakt AB, investerar i vissa företag och genomför nu en försäljning av delar av sitt innehav i Resurs. Styrelsen och Resurs koncernledning gör, tillsammans med Huvudägarna, bedömningen att nu är en lämplig tidpunkt för en notering av Resurs. Oavsett detta kommer Huvudägarna att kvarstå som stora och engagerade aktieägare och, genom att endast avyttra en del av sina respektive innehav, ha möjlighet att delta i Bolagets framtida utveckling. Resurs har etablerat en stabil plattform och har fortsatt potential för betydande framtida tillväxt och förbättrade resultat under kommande år. Erbjudandet och noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Resurs tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och Resurs koncernledning anser, tillsammans med Huvudägarna, att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Resurs utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen om Resurs och dess verksamhet.

Prospekt och anmälningssedlar
Ett prospekt som innehåller Erbjudandets fullständiga villkor kommer att publiceras idag på Resurs hemsida (www.resursholding.com), Carnegies hemsida för pågående erbjudanden (www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden), SEB: s hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se).

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:                   19-27 april 2016
Anmälningsperiod för institutionella investerare:             19-28 april 2016
Första dag för handel på Nasdaq Stockholm:                  29 april 2016
Likviddag:                                                                          3 maj 2016

Media och investerarträff idag kl 12.00

Resurs bjuder in till en presentation och frågestund för media och professionella investerare idag den 18 april 2016 klockan 12.00 hos Carnegie på Regeringsgatan 56 i Stockholm. Bolagets koncernchef Kenneth Nilsson samt CFO Peter Rosén kommer att presentera Bolaget och Erbjudandet samt svara på frågor.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ), Goldman Sachs International och Morgan Stanley & Co. International plc. är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är Joint Bookrunner i samband med Erbjudandet. Latham & Watkins (London) LLP och Mannheimer Swartling är legala rådgivare till Bolaget och Huvudägarna och Linklaters LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Sundling Wärn Partners är finansiell rådgivare till Resurs och Huvudägarna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunilla Wikman, Investor Relation Manager,
mobil: +46 707 638 125,
email: gunilla.wikman@resurs.se

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementerings-åtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act och i enlighet med tillämpliga amerikanska regionala värdepapperslagar. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan eller Australien att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Prospektet kommer att publiceras i dag på Resurs hemsida (www.resursholding.com), Carnegies hemsida för pågående erbjudanden (www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden), SEB: s hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se).Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår prospektet.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden, såsom oförändrade politiska, legala, skattemässiga, marknadsrelaterade eller ekonomiska förhållanden, eller oförändrad tillämplig lagstiftning eller regulatorisk miljö (inklusive, men inte begränsat till redovisningsregler eller -principer och skatteregler) vilka enskilt eller sammantaget skulle vara väsentliga för Resurskoncernens resultat eller möjlighet att utöva sin bank- och försäkringsverksamhet, samt att Resurs inte blir part i någon rättslig process eller något administrativt förfarande som kan ha väsentlig betydelse för Resurskoncernen. Även om Resurs anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Vidare gäller att information, åsikter, mål och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande utgör ingen garanti för någon framtida finansiell utveckling och de slutliga utfallen för Resurs kan avvika väsentligt från de som uttryckligen eller underförstått kan anses framgå genom de framåtriktade uttalandena. Resurs uppmanar således läsare att inte förlita sig i alltför stor utsträckning på sådan uttalanden ovan. Information, uppfattningar och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering.