Resurs Holding AB planerar börsnotering på Nasdaq Stockholm

Non Regulatory

Resurs Holding AB (publ) (”Resurs” eller ”Bolaget”) bekräftar sin avsikt att gå vidare med en börsnotering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Resurs är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Bolaget erbjuder lösningar inom retail finance till fler än 1 200 detaljhandelskedjor med ett nätverk om cirka 35 000 butiker per 31 december 2015 och har därigenom byggt en diversifierad kundbas med en intern databas om cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs varumärke har funnits sedan 1977 och Bolaget har sen dess både expanderat sin verksamhet geografiskt och, med en hög innovationsgrad, breddat sitt produkterbjudande. Resurs har de senaste tre åren framgångsrikt dubblat sin låneportfölj genom en kombination av organisk tillväxt och flertalet förvärv. Per den 31 december 2015 uppgick Resurs låneportfölj till 18,2 miljarder SEK. Ankarinvesterare har, på vissa villkor, förbundit sig att förvärva aktier motsvarande 11,5 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid slutförandet av Erbjudandet.

Nasdaq Stockholm har godkänt Resurs ansökan om notering under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, inklusive att Finansinspektionen godkänner det för erbjudandet upprättade prospektet och att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen. Beroende på marknadsförhållanden förväntas börsintroduktionen att ske under det andra kvartalet 2016.

”Resurs har under en lång och framgångsrik resa etablerat sig som en marknadsledande retail finance-aktör i Norden. Styrelsen, koncernledningen och huvudägarna gör nu bedömningen att en börsnotering är ett logiskt steg för att ytterligare stärka förutsättningarna för fortsatt tillväxt under kommande år. Vi är väldigt nöjda med de nya ankarinvesterarna, samt att huvudägarna avser kvarstå som betydande aktieägare efter noteringen. Vi ser fram emot att tillvarata de möjligheter som följer av en notering, inte minst i form av en breddad aktieägarbas, tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och en ökad kännedom om bolaget”, säger Jan Samuelson, styrelseordförande i Resurs.

”Med vår långa erfarenhet och djupa förståelse för retail finance-tjänster, både inom butiks- och e-handelsförsäljning, ser vi goda möjligheter till fortsatt expansion, inte minst i övriga nordiska länder. En börsintroduktion förbättrar våra möjligheter till både rekrytering av kunder och medarbetare på vår fortsatta väg som den ledande nordiska retail finance-aktören”, säger Kenneth Nilsson, VD och koncernchef för Resurs.

Kort om Resurs Holdings verksamhet

Resurs är en ledande leverantör av retail finance-lösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter i Norden. Bolaget har byggt upp en diversifierad kundbas med en intern databas om cirka 5 miljoner privatpersoner i Norden. Resurs har kontinuerligt expanderat sin verksamhet och de tre senaste åren har Bolagets låneportfölj ökat från 9,3 miljarder SEK per den 31 december 2013 till 18,2 miljarder SEK per den 31 december 2015, motsvararande en årlig tillväxt om 40,2 procent – ett resultat av en kombination av organisk tillväxt och ett flertal förvärv.

Från huvudkontoret i Helsingborg, Sverige, har Resurs utvecklat långsiktiga relationer med ett stort antal av de största detaljhandelsföretagen i Norden. Resurs erbjuder lösningar inom retail finance genom fler än 1 200 butikskedjor med ett nätverk om cirka 35 000 butiker. Resurs bygger sin bas av retail finance-kunder och ökar sin försäljningspenetration genom partnerskap med online-företag och detaljhandelskedjor. De senaste åren har den högsta tillväxttakten varit inom online-kanalen. Ledningen anser dock att en viktig konkurrensfördel för Bolaget är dess förmåga att utveckla ett starkt omnikanal-erbjudande. Det möjliggör en bred penetration av Bolagets konsumentvänliga betallösningar oavsett om kunderna till Resurs retail finance-partners gör sina inköp i butik, online eller mobilt.

Resurs affärsmodell bygger på att använda sig av retail finance-verksamheten och därigenom uppbyggda relationer med retail finance-partners och omfattande branschkunskap, för att generera en stor och diversifierad grupp av potentiella kreditkorts- och privatlånekunder. Resurs drar dessutom nytta av sin stora och diversifierade kundbas genom att erbjuda sina kunder ett antal nischade försäkringar, till exempel produktförsäkringar för elektronik- och hushållsmaskiner, betalförsäkringar samt reseförsäkringar.

Resurs produktutbud, lokala detaljhandelskunskap och geografiska närvaro har stärkts genom slutförandet av ett flertal förvärv, vilket har bidragit till att Resurs uppnått en verksamhet med geografisk spridning i hela Norden med 49 procent i Sverige, 29 procent i Norge och 11 procent i både Finland respektive Danmark per den 31 december 2015.

Resurs finansierar sig med inlåning från allmänheten, eget kapital, värdepapperisering, MTN och banklån. Per den 31 december 2015, hade Resurs cirka 100 000 inlåningskonton i Norden.

Styrkor och konkurrensfördelar

 • Den största oberoende nordiska aktören inom retail finance
 • Historiskt påvisad förmåga att växa genom produktinnovation, geografisk expansion och förvärv
 • Affärsmodell med etablerad plattform för merförsäljning
 • Bra positionerad i den snabbväxande marknaden för mobil- och e-handel genom sitt omnikanal-erbjudande
 • Stringent riskhantering och diversifierad låneportfölj som testats genom ett flertal konjunkturcykler
 • Attraktiv finansiell profil med hög avkastning och en fördelaktig finansiering
 • Entreprenörskultur och en ledningsgrupp med bevisad och framgångsrik historik

Resurs strategi i korthet

 • Bygga vidare på genomförda förvärv för att fortsätta överföra den svenska modellen på övriga nordiska regioner
 • Bli den ledande retail finance-leverantören åt detaljhandelspartners
 • Öka produktinnovation och fortsätta driva omnikanal-tillväxt
 • Utöka basen av retail finance-partners och öka kreditpenetrationsnivåerna
 • Fortsätta bearbeta den befintliga kundbasen
 • Fortsätta genomföra selektiva förvärv

Finansiella mål, utsikter och utdelningspolicy

Resurs styrelse har beslutat om följande finansiella mål för koncernen på medellång sikt.

 • Tillväxt av låneportföljen: Koncernledningens målsättning på medellång sikt är att öka Resurs låneportfölj med cirka 10 procent per år
 • Nettobankintäktsmarginal (exklusive försäkringsverksamheten): att bibehålla en nettobankintäktsmarginal i linje med senaste tidens nivå
 • Riskkostnad: På medellång sikt är det koncernledningens målsättning att bibehålla en riskkostnadsnivå i linje med den senaste tidens utveckling
 • K/I-tal (exklusive försäkringsverksamheten): På medellång sikt är det koncernledningens målsättning att uppnå ett K/I-tal om cirka 40 procent (exklusive försäkringsverksamheten)
 • Kapitalstruktur: På medellång sikt är det koncernledningens mål att uppnå en kärnprimärkapitalrelation och totalkapitalrelation om minst 12,5 respektive 14,5 procent
 • Avkastning på genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar (RoATE): Koncernledningen strävar efter att uppnå en RoATE om cirka 30 procent på medellång sikt, baserat på en kärnprimärkapitalrelation om 12,5 procent
 • Utdelningspolicy: minst 50 procent av årets nettoresultat distribueras som utdelning

Finansiella nyckeltal

 

jan–dec

Proforma1

jan-dec

 

jan- dec

 

jan–dec

MSEK om ej annat anges 2015 2015 2014 2013
       
Resurs Holding        
Rörelseintäkter 2371 2674 1967 1213
Rörelseresultat2 942 1108 617 380
Periodens resultat2 703 834 468 287
Resultat per aktie, SEK2 3,57 4,17 2,40 1,50
Avkastning på genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar, % (RoATE) 2 23,8  

27,9

20,4 15,4
Kärnprimärkapitalrelation, % 13,1 13,1 13,4 15,3
Total kapitalrelation, % 14,2 14,2 14,7 15,3
Utlåning till allmänheten 18198 18198 13923 9258
NBI marginal, % 13,8 14,5 15,5 13,1
K/I före kreditförluster (exkl Insurance) %2 43,4 42,4 51,5 53,0
Kreditförlustnivå, % 2,3 2,3 3,0 2,1

1 Proforma inklusive yA Bank

2 2015 lagstadgad redovisning justerat för engångskostnader i samband med IPO-förberedelser och förvärvet av yA Bank om 104 MSEK. 2015 proformaredovisning justerat för engångskostnader i samband med IPO-förberedelser om 62 MSEK.

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet förväntas bestå uteslutande av befintliga aktier, vilka kommer att erbjudas av huvudägarna Nordic Capital Fund VII3 och familjen Bengtsson.
 • Aktierna kommer erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige
 • Tre ankarinvesterare har, på vissa villkor och förutsatt ett marknadsvärde på Bolagets aktier ej överstigande 12 miljarder SEK, förbundit sig att förvärva aktier som kommer säljas i Erbjudandet motsvarande 11,5 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid slutförandet av Erbjudandet. De tre ankarinvesterarna är Swedbank Robur (5,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget), Andra AP-fonden (3,5 procent) och Handelsbanken Fonder (3,0 procent).
 • Transaktionen förväntas genomföras med ett sedvanligt prisintervall där det slutliga erbjudandepriset fastställs genom en så kallad bookbuilding-process. Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett prospekt.
 • Carnegie, Goldman Sachs International och Morgan Stanley har utsetts till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och SEB har utsetts till Joint Bookrunner i samband med den tilltänkta börsnoteringen.
 • Latham & Watkins (London) LLP och Mannheimer Swartling är legala rådgivare till Bolaget och huvudägarna och Linklaters LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Sundling Wärn Partners är finansiell rådgivare till Resurs och huvudägarna.

3 Nordic Capital VII Limited som general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunilla Wikman, Investor Relation Manager, mobil: +46 707 638 125, email: gunilla.wikman@resurs.se

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementerings-åtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act och i enlighet med tillämpliga amerikanska regionala värdepapperslagar. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan eller Australien att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden, såsom oförändrade politiska, legala, skattemässiga, marknadsrelaterade eller ekonomiska förhållanden, eller oförändrad tillämplig lagstiftning eller regulatorisk miljö (inklusive, men inte begränsat till redovisningsregler eller -principer och skatteregler) vilka enskilt eller sammantaget skulle vara väsentliga för Resurskoncernens resultat eller möjlighet att utöva sin bank- och försäkringsverksamhet, samt att Resurs inte blir part i någon rättslig process eller något administrativt förfarande som kan ha väsentlig betydelse för Resurskoncernen. Även om Resurs anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Vidare gäller att information, åsikter, mål och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande utgör ingen garanti för någon framtida finansiell utveckling och de slutliga utfallen för Resurs kan avvika väsentligt från de som uttryckligen eller underförstått kan anses framgå genom de framåtriktade uttalandena. Resurs uppmanar således läsare att inte förlita sig i alltför stor utsträckning på sådan uttalanden ovan. Information, uppfattningar och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering.