Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2019

Regulatory

” Ännu ett framgångsrikt år med stabil och lönsam tillväxt.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 oktober—31 december 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 12% till 31 345 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 945 MSEK
 • Rörelseresultatet påverkat av en extra kreditreservering om 35 MSEK, på grund av informationen vi fått genom det norska Gjeldsregistret, minskade med 3% till 364 MSEK. Rensat från detta skulle rörelseresultatet ökat med 7% till 399 MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 1% till 1,43 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,5% (40,7%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,7% (2,0%). 0,5% av kreditförlustnivån avser den extra kreditreserveringen, vilket kommenteras i VD ordet.

1 januari—31 december 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 12% till 31 345 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 3 679 MSEK
 • Rörelseresultatet påverkat av en extra kreditreservering om 35 MSEK, på grund av informationen vi fått genom det norska Gjeldsregistret, ökade med 5% till 1 563 MSEK. Rensat från detta skulle rörelseresultatet ökat med 7% till 1 598 MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 6% till 6,07 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,1% (40,5%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,3% (2,1%). 0,2% av kreditförlustnivån avser den extra kreditreserveringen.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om en vinstutdelning om 2,10 SEK (1,95 SEK) per aktie. Enligt bolagets modell med halvårsvisa utdelningar gjordes hösten 2019 en vinstutdelning om 1,80 SEK (1,65 SEK) per aktie. Därmed innebär den nu föreslagna vinstutdelningen tillsammans med vinstutdelningen beslutad hösten 2019 en ökning med 8% jämfört med motsvarande utdelningar föregående år.

VD kommenterar

Resurs avslutade 2019 med fortsatt lönsam tillväxt och stark utveckling i det underliggande resultatet. Resultatutvecklingen kommer våra aktieägare tillgodo genom en föreslagen utdelningstillväxt om 8 procent. Sammantaget presenterade vi det bästa helårsresultatet någonsin, trots en lägre marginal. Under årets fjärde kvartal fortsatte Resurs att ta marknadsandelar och levererade ett stabilt resultat med god tillväxt i låneboken. Vid årets slut uppgick låneboken till 31,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med 2018. Under det fjärde kvartalet kompletterade vi vår kapitalstruktur genom en övertecknad emission av primärkapital-tillskott (Additional Tier 1 Capital) om 300 MSEK. I december beslutade Resurs styrelse att förstärka det finansiella kapitalmålet för Total kapitalrelation med en justering från 14 procent till över 15 procent. Sammantaget ger dessa initiativ inte bara en förstärkning som gör att Resurs möter de ökade regulatoriska buffertkraven, utan kapitaltillskottet ger oss en fortsatt bra grund för att med ansvarsfull kreditgivning leverera lönsam tillväxt.

Fortsatt innovation och fler strategiska partnersamarbeten utmärkande för året

Payment Solutions fortsatte att visa en god och lönsam tillväxt under året, vilken främst drevs av ökade volymer från våra retail finance-partners. Marginalen i kvartalet påverkades av kundmixen samt högre kreditförluster i Norge. En rad nya samarbeten med retail finance-partners runt om i Norden inleddes under året, parallellt med att vi fick fortsatt förtroende som strategisk samarbetspartner av ett stort antal befintliga retail finance-partners, bland annat Mio och Bauhaus.

Vårt affärssegment Insurance fortsatte att utveckla sina försäkringsprodukter inom resor, trygghet, vägassistans och produkt med en stark tillväxt både vad gäller premieintäkt och tekniskt resultat. Sammantaget en fin verksamhet som utvecklas väl.

Ansvarsfull kreditgivning i en utmanande norsk marknad

Consumer Loans visade sammantaget en god utlåningstillväxt för året. Den norska marknaden är fortsatt en utmaning då effekterna av det nya lagkravet och implementeringen av Gjeldsregistret förändrade marknadsförutsättningarna. Sannolikt är förhöjda kreditförluster att vänta, men vår bedömning är att detta endast berör en del av vår norska kreditportfölj och är av övergående karaktär. Arbete har genomförts för att i möjligaste mån kvantifiera den överskuldsättning som funnits i den norska marknaden och som inte varit möjlig att verifiera innan Gjeldsregistret infördes. Nuvarande IFRS9 modeller fångar inte tillräckligt snabbt upp kommande kreditförluster eftersom modellerna baseras på historiska tal. För att redan nu möta förväntad ökning i kreditförluster gjordes i fjärde kvartalet en extra kreditreservering på 35 MSEK utöver de modellbaserade reserveringar som görs löpande. Jag är sammantaget komfortabel med den konservativa kreditmodell vi jobbar efter både när det gäller bedömning och reserveringsgrad.

Ser vi framåt finns goda möjligheter att, i takt med att marknaden stabiliseras i Norge, utforma ett erbjudande som möter såväl nya spelregler som levererar kund- och affärsvärde.

Full fokus på ansvarsfullt företagande

Vårt dedikerade arbete med Resurs väsentligaste hållbarhetsfrågor – bland annat ansvarsfull kreditgivning, antikorruption, jämställdhet och mångfald – är inte bara en viktig förutsättning för tillväxt och lönsamhet, utan även för att förtjäna marknadens förtroende.

Det är också glädjande att vi uppmärksammades på flera sätt under året, bland annat för arbetet med att forma en jämställd organisation som belönade oss med en fortsatt placering på AllBrights gröna lista över svenska börsbolag med en jämställd ledning. Mot slutet av året belönades Resurs med utmärkelsen Årets Karriärföretag 20201, som uppmärksammar arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter för yngre medarbetare, och, inte minst, gav vår transparens kring hur vi arbetar för att motverka korruption oss en topplacering2 bland svenska bolag.

Vi kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år då Resurs fortsatte att växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar. Framgången ligger i att vår gedigna erfarenhet av detaljhandeln, en teknikutveckling i framkant och en robust affärsmodell tillsammans med ett ansvarsfullt företagande är en stark och svårslagen kombination. Det är också en kombination som gör oss väl rustade för att ta oss an alla möjligheter som inte bara ett nytt år utan ett helt nytt decennium har att erbjuda!

Kenneth Nilsson
VD Resurs Holding AB

1 För mer information se karriarforetagen.se/karriarforetag-2020/
2 Undersökningen ”Hållbara bolag” som genomförs av DI, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mer information:

Christina Kassberg, CFO & Head of IR, christina.kassberg@resurs.se +46 42 38 20 00
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se +46 70 781 65 58

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 750 personer och låneboken till 31,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år. Undantag är finansiell ställning där jämförelsesiffran avser 31 december 2018.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020 kl. 07:30 CET.