Resurs Holding Delårsrapport januari—juni 2020

Regulatory

”stabilt kvartal i turbulent omvärld”,
Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

1 april—30 juni 2020*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 2% till 30 853 MSEK, i lokal valuta var ökningen 6%.
  • Rörelsens intäkter ökade med 2% till 932 MSEK
  • Rörelseresultatet före kreditförluster ökade med 3% till 570 MSEK
  • Rörelseresultatet minskade med 9% till 369 MSEK
 • K/I före kreditförluster (exklusive Insurance) uppgick till 38,7% (39,0%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,6% (2,0%), ökningen är en teknisk effekt av den historiskt höga lånebokstillväxten.

1 januari—30 juni 2020*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 2% till 30 853 MSEK, i lokal valuta var ökningen 6%.
 • Rörelsens intäkter ökade med 1% till 1 829 MSEK
 • Rörelseresultatet före kreditförluster ökade med 2% till 1 103 MSEK
 • Rörelseresultatet minskade med 18% till 638 MSEK
 • K/I före kreditförluster (exklusive Insurance) uppgick till 38,6% (39,6%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 3,0% (2,1%), ökningen är en teknisk effekt av den historiskt höga lånebokstillväxten samt den extra kreditreserveringen om 75 MSEK som gjordes i första kvartalet.

VD kommenterar

Digitaliseringen har i grunden förändrat hur vi interagerar, kommunicerar och konsumerar, där situationen med covid-19 ytterligare snabbat på utvecklingen i samhället. Den digitala utvecklingen föder nya kundbeteenden och affärsmodeller där snabbfotade och tekniskt innovativa aktörer som Resurs, stärker sin konkurrenskraft genom att ständigt göra sig relevanta för både dagens och morgondagens kunder. Vi skapar värden för våra retail finance-partners genom att kombinera vår långa och gedigna branscherfarenhet av detaljhandel och konsumentkreditlån med digitalisering och AI, och säkerställer på så sätt en trygg kreditbedömning och en fin kundupplevelse. En styrka, som inte minst under detta utmanande kvartal, visade sitt värde genom vår förmåga att på alla sätt stötta våra retail finance-partners med att anpassa affärsmodellerna utifrån rådande omständigheter. Vi kunde också se att trots en mycket turbulent marknad presterade flera branscher bra under kvartalet.

Successiv återhämtning avslutade ett turbulent kvartal

Perioden av samhällsnedstängning runt om i Norden och en snabbt fallande ekonomi påverkade självklart Resurs verksamhet. Samtidigt visade vår affärsmodell, med retail finance som stabil kärna, återigen sin unika flexibilitet och anpassningsförmåga genom att balansera och kompensera för skiftande förutsättningar på de nordiska marknaderna och i olika branscher. Den gjorde oss snabbfotade när det gällde att bromsa och gasa i takt med den successiva återhämtningen och bidrog starkt till ett stabilt andra kvartal. Vår lånebok ökade med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019 och uppgick till 30 853 MSEK, i lokal valuta var ökningen 6 procent. Rörelseresultat före kreditförluster ökade med 3 procent till 570 MSEK. Kreditförlusterna uppgick till 2,6 procent som en teknisk effekt av den historiskt höga lånebokstillväxten. De extra kreditreserveringar som gjordes under fjärde kvartalet 2019 om 35 MSEK respektive under första kvartalet 2020 om 75 MSEK baserades på vår konservativa kreditmodell. För att minska riskerna i nyutlåning gjordes löpande åtgärder såsom justeringar av kreditbedömningen, vilket påverkade lånebokstillväxten negativt.

Varierande påverkan och nytt strategiskt partnersamarbete

Konjunkturlägets och covid-19 effekter på våra tre affärssegment varierade en hel del. Inom Payment Solutions blev effekterna som helhet förhållandevis små, då de branscher som direkt drabbades av en starkt vikande försäljning kompenserades av andra branscher som tvärtom såg en normal eller ökad efterfrågan. Under kvartalet slöt Resurs ett strategiskt partnersamarbete med Gekås Ullared, där vi fått förtroendet att driva nästa steg i deras digitaliseringsresa med lansering av ett nytt koncept av kort- och betallösningar under första kvartalet 2021. Fokus för samarbetet ligger också på att arbeta mer avancerat med CRM för att anpassa kundkommunikationen med målsättningen att stärka såväl kundrelationer som varumärke. Marknaden för Consumer Loans präglades överlag av en stabil efterfrågan. Som vi tidigare rapporterat var den norska marknaden fortsatt utmanande med en vikande aktivitet, vilket påverkade lånebokens utveckling negativt. Insurance fortsatte att utvecklas väl med ett tekniskt resultat som uppgick till 25 MSEK, vilket var en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Långsiktighet, flexibilitet och anpassningsförmåga i viktig symbios

Under våra 40 år som nischbank har vi tagit oss igenom ett antal lågkonjunkturer och finans-kriser. Även om det framtida konjunkturförloppet är fortsatt svårbedömt, vet vi att vår affärsmodell med sin diversifiering av både marknader och branscher ger oss nödvändig stabilitet och kraft för att med ett konstruktivt och flexibelt agerande möta utmaningarna här och nu. Ytterligare en styrka är vår förmåga att ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv i allt vi gör. Resurs kärnaffär i form av lån och krediter baseras på hållbar kreditgivning där en noggrann kreditprocess säkerställer både kundens möjligheter att fullfölja sina åtaganden och underlag för prissättning. I vårt ansvar ligger att skapa en hållbar affär för alla parter, vilket är såväl en förutsättning för tillväxt och lönsamhet som för att förtjäna marknadens förtroende.

Resurs finansiella ställning och kapitalposition är stark, och tillsammans med de vidtagna åtgärderna gör det oss väl rustade för en fortsatt tillväxtresa.

Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se; +46 42 382000
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se; +46 42 382000
Christina Jungvid Ohlsson, IR Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se; +46 707 816558

Om resurs holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 800 personer och låneboken till 30,9 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år. Undantag är finansiell ställning där jämförelsesiffran avser 31 december 2019.

 

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 07,30 CET.