Resurs Holding Delårsrapport januari-juni 2022

Regulatory

”Under det andra kvartalet har det varit hög aktivitet på alla våra marknader. Låneboken ökade med 11 procent jämfört med föregående år och vi hade en god tillväxt i båda våra segment. Under det andra kvartalet har vi förlängt vårt partnerskap med Ellos Group AB och förvärvat Hemma Sverige AB:s verksamhet och plattform för gröna lån till energiinvesteringar i hemmet. ” Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

1 april – 30 JUNI 2022*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 11% och uppgick till 34 565 MSEK, en ökning i lokal valuta med 8%.
 • Rörelsens intäkter minskade med 1% till 773 MSEK.
 • Kvartalet innehöll en engångskostnad om 50 MSEK till följd av Finansinspektionens beslutade sanktionsavgift.
 • K/I före kreditförluster förbättrades och uppgick till 41,4% (41,6%), inklusive sanktionsavgiften till 47,9%.
 • Kreditförlustnivån förbättrades och uppgick till 2,1% (2,3%).
 • Rörelseresultatet var stabilt på 274 MSEK, inklusive sanktionsavgiften minskade resultatet med 19%. Resultat per aktie minskade med 1% till 1,06 SEK per aktie, inklusive sanktionsavgiften minskade resultat per aktie med 25%.

 1 januari – 30 JUNI 2022*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 11% och uppgick till 34 565 MSEK, en ökning i lokal valuta med 8%.
 • Rörelsens intäkter minskade med 1% till 1 539 MSEK.
 • Perioden innehöll en engångskostnad om 50 MSEK till följd av Finansinspektionens beslutade sanktionsavgift.
 • K/I före kreditförluster uppgick till 42,2% (42,1%), inklusive sanktionsavgiften till 45,5%.
 • Kreditförlustnivån förbättrades och uppgick till 2,1% (2,4%).
 • Rörelseresultatet ökade med 2% till 534 MSEK, inklusive sanktionsavgiften minskade resultatet med 7%.
 • Resultat per aktie ökade med 3% till 2,05 SEK per aktie, inklusive sanktionsavgiften minskade resultatet med 9%.
 • Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2022 och avser då att föreslå en halvårsutdelning vilket motsvarar 50% av det rapporterade nettoresultatet för de första sex månaderna 2022 och uppgår till 0,92 SEK per aktie, ett totalt utdelningsbelopp om 184 MSEK.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas den 21 juli kl 09.00 där VD Nils Carlsson och CFO & Head of IR Sofie Tarring Lindell presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på svenska, men kommer även att tolkas till engelska, och går att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på +46850516386, Pin-kod: 8909053#. Du kan följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/sv-resurs-holding-q2-2022

Mer information
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se; +46 42 382000
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se; +46 736 443395

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 07:30.

Resurs Holding
Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 byggt upp en kundbas på 6 miljoner privatkunder i Norden, och är en ledande partner för både butik och e-handel. Resurs vill skapa balans i människors vardagsekonomi. Baserat på det byggs erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar som utgår från människors liv och vardag. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 627 personer och låneboken till 34,6 miljarder SEK. Resurs Holding är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäcknings­regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data.