Resurs Holding delårsrapport januari—mars 2017

Regulatory

1 januari—31 mars 2017*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 21 713 MSEK
  • Rörelsens intäkter totalt ökade med 11% till 748 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 27% till 322 MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 26% till 1,24 SEK
  • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 42,7% (47,6%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (2,1%)

VD kommenterar

Fortsatt stark tillväxt och högt tempo inom digitaliseringen

2017 inleddes med ett rekordkvartal och fortsatt stark tillväxt i samtliga segment. Låneboken växte med 16 procent till 21,7 miljarder SEK. Tillväxten drevs av både Payment Solutions och Consumer Loans och i samtliga geografiska marknader. Vår försäkringsrörelse utvecklades bättre än föregående år bland annat genom nya partners samt att den engelska reseförsäkringsverksamheten avvecklats. Resultatet efter skatt för koncernen ökade med 17 procent exklusive engångskostnader till 247 MSEK, drivet av högre volymer och fortsatt god kontroll över såväl kostnader som kreditförluster. Totalt sett innebär det att vi utvecklas stabilt bättre än våra målsättningar.

Inom retail finance har några av de mer nyligen vunna affärerna inneburit volymer med något lägre NBI-marginal. Dessa volymer har samtidigt lägre administrations-kostnader samt förbättrad kreditkvalitet vilket totalt sett har påverkat lönsamheten positivt.

Fortsatta lanseringar av digitala innovationer

Arbetet med att lansera nya och innovativa digitala lösningar för våra retail finance-partners och kunder fortsätter. Vi har under kvartalet dessutom vunnit ytterligare retail finance-partners som kommer att använda vår e-handels check-out lösning.

Under fjärde kvartalet 2016 testlanserade Payment Solutions en digitaliserad kreditansökningsprocess, vilket innebär att kunderna signerar med Mobilt Bank-ID när de ansöker om kredit i butik. Butiken slipper att hantera papper och kunderna kan enkelt och snabbt göra sina ansökningar. Samtliga våra butiker i Sverige och Danmark har idag tillgång till tjänsten och redan nu sker över 50 procent av alla nyansökningar i Sverige digitalt. Vi lanserar nu i Norge och Finland och räknar med att den digitala ansökan ska vara tillgänglig för samtliga butiker i dessa marknader under början av andra kvartalet. Detta är en viktig innovation, som förenklar processerna för både butiker och kunder. Dessutom är den bra ur miljösynpunkt eftersom pappers-hanteringen försvinner.

Under kvartalet har vi även brett lanserat mobilapplikationen Loyo Pay, den första mobila betalningen för såväl e-handel som offline i en och samma applikation. Den är utvecklad tillsammans med Mastercard och innehåller såväl NFC som Masterpass för betalning i e-handel. Vi är först ut med denna produkt i norra Europa.

Vi arbetar nu med flera intressegrupper inom handeln för att påskynda användningen och välkomnar att våra kollegor i branschen inom kort ska lansera motsvarande produkter. Det skulle driva ett ökande intresse för den här typen av innovation och bli bättre för handeln och kunderna.

40 år ung med innovativa produkter

Under kvartalet fyllde vi 40 år. Under alla år har vi på många sätt drivit utvecklingen i branschen. På senare år framför allt genom att kontinuerligt lansera nya digitala produkter, som Loyo Pay och digital ansökan.

Vi ser en fortsatt hög takt på vår utveckling av nya digitala produkter och det finns ett antal mycket intressanta säljfrämjande produkter som kommer att lanseras under 2017.

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på drygt 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q1 2017 uppgick antalet anställda till 731 personer och låneboken till 21,7 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 30. Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiell information. Belopp inom parentes refererar till 31 mars 2016 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 7.30 CET.