Resurs Holding Delårsrapport januari—mars 2018

Regulatory

”Sammantaget var det en stark inledning på året, vilket ger oss goda förhoppningar om ett fortsatt starkt 2018. Vi ökar våra marknadsandelar på en stabilt växande marknad.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 januari—31 mars 2018*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 25 134 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 8% till 806 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 7% till 345 MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 7% till 1,33 SEK
  • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 40,7% (42,7%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (1,9%)

VD Kommenterar

Vi inledde 2018 med ännu ett starkt kvartal. Låneboken ökade med 16 procent och uppgick till 25,1 miljarder kronor. Tillväxten var stark i båda våra banksegment och på alla våra marknader. I Norge tog tillväxten fart igen, även om det hittills skett i en något långsammare takt och med lägre marginaler än innan det nya regelverket infördes.

Vi agerar på den nordiska konsumentkreditmarknaden som växte med 9 procent under 2017 och uppgick till cirka 760 miljarder kronor. Samtliga marknader och segment visade tillväxt och vår bedömning är att efterfrågan kommer fortsätta att vara god. Vi växer snabbare än marknaden, vilket innebär att vi tar marknadsandelar.

Nya tekniska lösningar har gett positiva effekter

Detaljhandeln fortsätter att växa – och den blir allt mer digital. En utveckling som tagit ordentlig fart de senaste åren. Över 30 procent av vår försäljning inom retail finance kom från e-handel under det första kvartalet. Många retail finance-partners väljer vår e-handelslösning Resurs Checkout som ger hög kundkonvertering och har ett brett utbud av olika betalningssätt.

I takt med den digitala utvecklingen blir det allt viktigare att kunna erbjuda betalnings-lösningar som fungerar oavsett kanal. Under kvartalet gjorde vi en testlansering av Resurs Checkout i fysisk butik med mycket goda resultat och det finns ett stort intresse för den hos våra retail finance-partners. Med Resurs Checkout kan konsumenten obehindrat flytta sig från en retail finance-partners fysiska butik till e-handelsbutiken och tvärtom. Under 2018 kommer vi att fortsätta utveckla vår plattform för omnikanal och flytta fram positionerna ytterligare.

Att digitalisera processer skapar förutsättningar för ett bättre och mer kostnadseffektivt kundmöte. Under 2017 lanserade vi vår egenutvecklade kreditmotor i Norge och Finland vilket gett positiva resultat under det första kvartalet. Kreditmotorn möjliggör en enklare och mer automatiserad ansökningsprocess för kunderna samt ger bättre förutsättningar för oss att analysera och effektivisera kreditgivningen.

Nya partners och fusion av norska yA Bank

Under kvartalet har vi fortsatt att inleda samarbeten med flera nya retail finance-partners, huvuddelen av dessa är verksamma i omni-kanal. En sådan ny partner är den danska varuhuskedjan Magasin du Nord med sex varuhus i Danmark och en betydande e-handel. Insurance har tecknat avtal med Stadium kring cykelförsäkringar, vilket stärker vår position ytterligare på den svenska cykelmarknaden.

Under kvartalet har vi inlett arbetet med att fusionera yA Bank. Den föreslagna fusionen möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av interna resurser, ett bredare produkterbjudande under varumärket Resurs och en optimering av kapital- och likviditetsutnyttjande inom koncernen. Bedömningen är att fusionen ska vara genomförd senast i slutet av 2018.

En hållbar affärsmodell med god kontroll över kostnader och kreditförluster

Då och då får vi frågan om hållbarheten i vår affärsmodell: ”Det är enkelt att göra bra affärer just nu, men hur ser det ut med kreditförlusterna i en vikande konjunktur?”. Vi har alltid haft god kontroll över våra kreditförluster. Sedan början av 1990-talet, och även under de två senaste finanskriserna, har våra kreditförluster legat i spannet 2 till 3 procent och uppgick under kvartalet till 2,1 procent. Vår kunddatabas med cirka 5,7 miljoner kunder möjliggör en högkvalitativ kreditbedömning, då vi har unik information om kundernas betalningsförmåga.

Sammantaget visade vi en stark inledning på året, vilket ger oss goda förhoppningar om ett fortsatt starkt 2018. Resultatet efter skatt ökade med 7 procent till 265 MSEK, drivet av hög utlåningstillväxt och god kontroll över både kostnader och kreditförluster. NBI-marginalen påverkades negativt på grund av valutaeffekter och satsningen för att öka tillväxten i Norge.

Vi ökar våra marknadsandelar på en stabilt växande marknad och skapar nya tillväxt-möjligheter genom innovativa lösningar – det tänker vi även fortsätta att göra framöver.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Holding

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 754 personer och låneboken till 25,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell information. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 29. Belopp inom parentes refererar till 31 mars 2017 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Sofie Tarrings försorg, för offentliggörande den 25 April 2018 kl. 07.30 CET.