Resurs Holding meddelar lägre resultat för det fjärde kvartalet 2023. Som följd kommer styrelsen inte föreslå halvårsutdelning.

Regulatory

Resurs Holding förutspår ett lägre resultat under det fjärde kvartalet 2023 till följd av organiska kreditförlustreserveringar om -417 MSEK och -198 MSEK av engångskaraktär. Därtill sker nedskrivning av IT-investeringar och reservering för omställningskostnader om -257 MSEK. Resurs finansiella ställning är fortsatt stark och kapitalrelationstalen har god marginal till regulatoriska krav och styrelsens mål.

  • Effekterna av den turbulenta makrosituationen i omvärlden 2023 påverkade Resurs i form av lägre resultat under det fjärde kvartalet. Den organiska kreditförlustnivån uppgick till cirka -417 MSEK, beroende på ökade modelldrivna reserveringar under det fjärde kvartalet 2023 (-236 MSEK motsvarande period föregående år). Den huvudsakliga ökningen skedde under december månad. Kvartalet belastades även med kreditförluster av engångskaraktär om cirka -198 MSEK, varav -146 MSEK härrör från den tidigare kommunicerade värdepapperiseringen av NPL-portföljer.
  • Koncernchef Magnus Fredin har under hösten 2023 inlett en utvärdering av framtida strategi för Resurs i syfte att effektivisera verksamheten och framtidsrusta bolaget. Ett resultat av detta arbete innebär att bolaget beslutat om en nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om -201 MSEK, samt en ytterligare reservering om -56 MSEK för omställningskostnader, totalt -257 MSEK. Nedskrivningen om -201 MSEK påverkar inte bolagets kapitalbas.
  • Resurs finansiella ställning är fortsatt stark och kapitalrelationstalen har god marginal till regulatoriska krav och styrelsens mål. Den preliminära totala kapitalrelationen uppgick per 31 december 2023 till 17,0 procent jämfört med regulatoriska krav på 14,1 procent.
  • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet beräknas preliminärt uppgå till cirka -335 MSEK efter engångskostnader (260 MSEK motsvarande period föregående år). Det justerade rörelseresultatet beräknas preliminärt uppgå till cirka 43 MSEK. För helåret 2023 beräknas nettoresultatet preliminärt uppgå till cirka 254 MSEK och andra halvårets nettoresultat beräknas uppgå till cirka -110 MSEK.
  • Till följd av det negativa resultatet för det andra halvåret 2023 har styrelsen beslutat, i linje med bolagets utdelningspolicy, att inte föreslå någon halvårsutdelning vid årsstämman 2024. Resurs har under hösten 2023 delat ut 0,91 SEK per aktie, vilket motsvarar 50 procent av nettoresultatet första halvåret 2023.

Ökade kreditförlustreserveringar
Den organiska kreditförlustnivån om cirka -417 MSEK beror på ökade modelldrivna reserveringar till följd av en ökning av kunder i betalningsdröjsmål samt högre default-volymer i huvudsak inom affärssegmentet Consumer Loans i Sverige och Finland. Majoriteten av den negativa utvecklingen uppstod under december.

Under det fjärde kvartalet meddelade Resurs att man ingått ett strategiskt partnerskap med Lowell om en värdepapperisering av NPL-portföljer. Transaktionen förväntas medföra kapitallättnader om cirka 900 MSEK samtidigt som Resurs Banks NPL-ratio bedöms uppgå till cirka 10,0 procent i december 2023 (14,3 procent per 30 september 2023). Som tidigare kommunicerats påverkas det fjärde kvartalet om totalt -171 MSEK i engångskostnader där -146 MSEK belastar kreditförlusterna och -25 MSEK belastar generella administrativa kostnader.

I samband med årsbokslutet har även ett ytterligare reserveringsbehov om -52 MSEK identifierats till följd av IFRS9 modellkalibreringar och en periodiseringskorrigering. Dessa kostnader är av engångskaraktär men rapporteras inte som engångskostnader i enlighet med redovisningsregler.

Nedskrivning av aktiverade IT-investeringar
Den nytillträdde koncernchefen Magnus Fredin har under hösten 2023 initierat en utvärdering av framtida strategi i syfte att effektivisera verksamheten och framtidsrusta bolaget. För att förverkliga detta behöver Resurs bland annat förändra sättet att arbeta med framtida teknologi samt stärka den egna kompetensen.

Det pågående projektet med byte av underliggande kärnbanksystem har per 31 december 2023 inneburit aktivering om ca 420 MSEK. Mot bakgrund av ovanstående utvärderingsprocess samt på grund av försenade leveranser i projektet, har Resurs beslutat om en nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om -201 MSEK, och en ytterligare reservering om -56 MSEK för omställningskostnader. Majoriteten av det som utvecklats har fortsatt ett ekonomiskt framtida värde. Nedskrivningen om -201 MSEK påverkar inte bolagets kapitalbas.

Preliminärt rörelseresultat det fjärde kvartalet 2023
Resurs Holding bedömer att rörelseresultatet för fjärde kvartalet förväntas uppgå till cirka -335 MSEK (260 MSEK motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet inkluderar jämförelsestörande poster om totalt cirka -378 MSEK, (-171 MSEK kopplat till NPL-transaktionen, -257 MSEK nedskrivning och omstruktureringskostnader, 50 MSEK positiv effekt från förvaltningsdomstolens beslut att upphäva Finansinspektionens sanktionsbeslut). Det justerade rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 43 MSEK.

För helåret 2023 förväntas vinst efter skatt uppgå till 254 MSEK och för det andra halvåret väntas resultatet uppgå till -110 MSEK. Till följd av det negativa resultatet under det andra halvåret har styrelsen beslutat att inte föreslå någon halvårsutdelning till årsstämman 2024, vilket är i linje med Resurs utdelningspolicy.

Preliminärt förväntas kärnprimärkapitalrelation per den 31 december 2023 uppgå till cirka 14,0 procent jämfört med regulatoriska krav om 9,8 procent och total kapitalrelation uppgå till cirka 17,0 procent jämfört med regulatoriska krav på 14,1 procent. Det finns således en god buffert till både regulatoriska krav och styrelsens mål. Även bolagets likviditetssituation är stark och överstiger 8 miljarder SEK per 31 december 2023.

Resultatet är preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras den 6 februari 2024.

Intensifierat arbete med framtida strategi
Koncernchef Magnus Fredin har intensifierat arbetet med att utvärdera framtida strategi för Resurs, som inleddes slutet av 2023. Den nya strategin förväntas presenteras under Q2-Q3 2024.

FÖR MEDIAKONTAKTER:
Måns Renntun, Chief Communication & Marketing Officer, +46-709-849620, mans.renntun@resurs.se