Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank gör en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av Covid-19 och i enlighet med IFRS 9

Regulatory

Resurskoncernen har en stark finansiell ställning och kapitalposition. Resurs ser i nuläget inga tecken på försämrad betalningsförmåga hos sina kunder, men på grund av försämrade makroekonomiska prognoser och det framtida osäkra läget med bland annat förväntad ökning av antalet arbetslösa på de marknader Resurs verkar har banken idag beslutat om en extra kreditförlustreservering om 75 MSEK. Åtgärden skall ses med anledning av gällande redovisningsregler, IFRS 9, där reservering för framtida effekter och dess eventuella inverkan på bankens kreditförluster skall göras trots att inga negativa effekter har konstaterats hittills.

Givet en situation där aktuella data inte ger stöd för framåtblickande utökad kreditreservering, har banken tagit stöd i de prognoser för framtida arbetslöshet som bl.a. IMF, Swedbank samt Konjunkturinstitutet lämnat. För samtliga marknader som banken verkar på har Resurs antagit en sedvanligt konservativ bedömning. I vår bedömning har vi bland annat utgått från den för varje marknad mest negativa arbetslöshetsprognosen, detta i relation till kundbasens relativa andel av den arbetsföra befolkningen då Resurs kunder till 98% utgörs av konsumenter i de nordiska länderna. Endast 2% utgörs av företagskunder, och då till övervägande del factoring med 30 dagars fakturor.

Den extra kreditreserveringen kommer att påverka resultatet för första kvartalet 2020. Resurs kommer att fortsätta att noggrant följa utvecklingen i såväl sin kreditportfölj som effekterna av makroekonomiska prognoser.

 

Denna information är sådan information som Resurs Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl 12:00 CET.

Mer information:
Kenneth Nilsson, VD, kenneth.nilsson@resurs.se (tel via IR-Officer)
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer,
christina.jungvidohlsson@resurs.se
+46 70 781 65 58

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 750 personer och låneboken till 31,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.