Resurs Holdings styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå extra utdelning och återköpsbemyndigande

Regulatory

Resurs Holdings styrelse avser att kalla till en extra bolagsstämma vilken beräknas att hållas under oktober 2017. Till den extra bolagsstämman avser styrelsen lägga fram förslag till beslut om dels en extra utdelning under hösten 2017 om 1,50 kronor per aktie (sammanlagt 300 miljoner kronor), dels ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier över börsen.

Förslaget om extra utdelning har sin grund i en avsikt att gå över till halvårsvisa utdelningar istället för som tidigare en gång per år. Därmed får aktieägarna dels tillgång till ackumulerade och utdelningsbara vinstmedel tidigare än vad som annars vore fallet, dels ett jämnare kassaflöde från sitt aktieägande i Resurs Holding.

Återköpsbemyndigandet föreslås omfatta upp till 5 procent av samtliga aktier i bolaget och gälla fram till nästa årsstämma. Syftet är skapa ett verktyg för styrelsen att löpande under året kalibrera bolagets faktiska kapitalposition i förhållande till det fastställda målet för densamma.

Förslagen ovan innebär inga förändringar i bolagets målsättning om att dela ut minst 50 procent av årets nettoresultat och påverkar inte heller bolagets tillväxtmål.

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Sofie Tarring, IR-Officer,
sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95   

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Sofie Tarrings försorg, för offentliggörande den 8 september 2017 kl. 12:00 CET.

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q2 2017 uppgick antalet anställda till 742 personer och låneboken till 22,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.