Resurs Holdings valberedning utsedd

Regulatory

Vid årsstämman den 17 juni 2020 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av styrelsens ordförande samt av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete samt arvode till bolagets revisor. Valberedningen ska vidare, om det bedöms erforderligt, lämna förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Processen med att tillfråga aktieägare om de önskar utse en ledamot av valberedningen har nu avslutats. Inför årsstämman 2021 består valberedningen av Martin Bengtsson utsedd av Resurs Holdings största aktieägare Waldakt AB (familjen Bengtsson), 28,9% av rösterna, Jonas Strömberg utsedd av koncernen Erik Selin Fastigheter AB, Anna Sundberg utsedd av Handelsbanken Fonder AB samt av Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ). Till följd av att Waldakt AB är Resurs Holdings största aktieägare är Martin Bengtsson i enlighet med den gällande valberedningsinstruktionen valberedningens ordförande. Martin Bengtsson är också styrelsens ordförande.

Resurs Holdings årsstämma 2021 kommer att äga rum den 28 april 2021. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Resurs Holding AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@resurs.se eller via post till Resurs Holding, Att: Valberedningen, Box 22209, 250 24 Helsingborg. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 28 februari 2021.

Mer information:
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 800 personer och låneboken till 30,9 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.