Resurs Holdings valberedning utsedd

Regulatory

Vid årsstämman den 17 juni 2020 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av styrelsens ordförande samt av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse. styrelseordförande, revisor. styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete samt arvode till bolagets revisor. Valberedningen ska vidare om det bedöms erforderligt lämna förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Processen med att tillfråga aktieägare om de önskar utse en ledamot av valberedningen har nu avslutats. Inför årsstämman 2023 består valberedningen av Martin Bengtsson utsedd av Resurs Holdings största aktieägare Waldakt AB (familjen Bengtsson), 28.9% av rösterna, Sten Schröder utsedd av Catea Group AB, Jonas Strömberg utsedd av koncernen Erik Selin Fastigheter AB och Oskar Börjesson utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia. ömsesidigt. Till följd av att Waldakt AB är Resurs Holdings största aktieägare är Martin Bengtsson i enlighet med den gällande valberedningsinstruktionen valberedningens ordförande. Martin Bengtsson är också styrelsens ordförande.

Resurs Holdings årsstämma kommer att äga rum den 26 april 2023. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Resurs Holding AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@resurs.se eller via post till Resurs Holding. Att: Valberedningen. Box 22209, 250 24 Helsingborg. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg. bör förslag lämnas in senast den 26 februari 2023.