Stärkt kapitalposition som en följd av att Resurs Bank fått godkännande från Finansinspektionen

Regulatory

Finansinspektionen har beslutat att ge Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank tillstånd att vid beräkning av kapitalkrav för valutarisk få undanta poster i utländsk valuta som redan har avräknats från kapitalbasen i den konsoliderade situationen. För Resurs Banks del avser det den goodwill som uppstod vid förvärvet av yA Bank AS hösten 2015.

Beslutet påverkar Resurs Holdings finansiella nyckeltal total kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelation positivt. Applicerat på rapporterad total kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelation för den konsoliderade situationen per 2017-06-30 skulle den totala kapitalrelationen ha höjts från 15,3 procent till 15,9 procent och kärnprimärkapitalrelationen skulle ha höjts från 13,3 procent till 13,9 procent. I absoluta tal motsvarar detta en ökning med 138 miljoner kronor eller 0,69 kronor per aktie.

Finansinspektionens tillstånd kommer att tillämpas på kapitalrelationsmått som rapporteras efter 2017-09-12. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2019 förutsatt att regler och tolkningen därav inte förändras. För tiden därefter avser Resurs Bank att ansöka om förnyat tillstånd.

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
alternativt Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Sofie Tarrings försorg, för offentliggörande den 12 september 2017 kl. 16:45 CET.

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q2 2017 uppgick antalet anställda till 742 personer och låneboken till 22,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.