Valberedningens förslag till ny styrelseledamot i Resurs Holding

Regulatory

Valberedningen i Resurs Holding AB (publ) har beslutat att inför den extra bolagsstämman den 13 oktober 2022 föreslå att stämman väljer Pia-Lena Olofsson till ny styrelseledamot.

 Valberedningen övervägde redan i samband med årsstämman 2022 om det eventuellt fanns anledning att föreslå ytterligare en styrelseledamot. Valberedningen har därefter arbetat vidare med frågan och kan nu föreslå Pia-Lena Olofsson som ny styrelseledamot. Förslaget innebär att styrelsen utökas från åtta till nio ledamöter.

Den föreslagna nya ledamoten Pia-Lena Olofsson har mångårig erfarenhet av ekonomisk styrning och finansiering samt regelverksfrågor inom bland annat den finansiella sektorn. För närvarande är Pia-Lena Olofsson CFO och Head of IR på Cibus Nordic Real Estate AB (publ). Hon har ett förflutet som CFO på Catena Media plc (publ), Collector AB (publ) och Visma AB och olika position på Bure Equity AB (publ) och Citat AB.

I samband med kallelsen till den extra bolagsstämman kommer ett motiverat yttrande från valberedningen att tillhandahållas.

Den extra bolagsstämman äger rum torsdagen den 13 oktober 2022. 

MER INFORMATION
För kontakt med Valberedningens ordförande Martin Bengtsson, vänligen kontakta Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se  +46 73 644 33 95 eller
Lena Johansson, Legal Counsel och styrelsens sekreterare, lena.johansson@resurs.se, +46 73 274 54 19

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 byggt upp en kundbas på 6 miljoner privatkunder i Norden, och är en ledande partner för både butik och e-handel. Resurs vill skapa balans i människors vardagsekonomi. Baserat på det byggs erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar som utgår från människors liv och vardag. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 627 personer och låneboken till 34,6 miljarder SEK. Resurs Holding är noterat på Nasdaq Stockholm.