Bokslutskommuniké januari—december 2016

Regulatory

1 oktober—31 december 2016*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 17% till 21 204 MSEK, en ökning med 3% jämfört med Q3 2016
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% exklusive den nu avvecklade reseförsäkringsverksamheten, totalt ökade rörelsens intäkter med 2% till 693 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 33% till 276 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 74% till 1,22 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 43,8% (50,2%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (3,0%)

1 januari—31 december 2016*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 17% till 21 204 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 18% till 2 797 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 36% till 1 140 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 43% till 4,52 SEK
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,2% (13,1%) och total kapitalrelation uppgick till 14,1% (14,2%)
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 44,7% (48,1%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (2,3%)
 • Avkastning på eget kapital, exklusive immateriella tillgångar, (RoTE) uppgick till 24,3% (21,4%)
 • Utdelning föreslås av styrelsen till 3,00 SEK per aktie, vilket som andel av resultat per aktie uppgår till 66%

VD kommentar

Stark avslutning på 2016 — fortsatt god tillväxt samt digitala
lanseringar och partners i fokus

Stark tillväxt i utlåning och resultat

Året avslutades med ännu ett starkt kvartal. Låneboken växte med 17 procent till över
21 miljarder SEK, klart starkare än vårt kommunicerade mål om en årlig tillväxt på
cirka 10 procent. Tillväxten drevs av båda banksegmenten, Payment Solutions och Consumer Loans med bidrag från alla våra marknader. Även resultatet efter skatt var i kvartalet starkt med 244 MSEK, en ökning om 38 procent exklusive engångskostnader, drivet av högre affärsvolymer och fortsatt god kontroll över såväl kostnader som kreditförluster.

Fortsatt framgångsrik utveckling av verksamheten

Inom Payment Solutions fortsatte vi tillsammans med våra partners inom retail finance att driva försäljning, vilket under fjärde kvartalet genererade framgångar i hela Norden, såväl för oss som för våra partners. Ytterligare samarbeten inleddes med nya partners. Vår kortverksamhet med Supreme Card i spetsen, passerade en ny gräns under året då vi totalt nådde en årlig transaktionsvolym på över 4 miljarder SEK. Vi såg förbättringar inom flera områden med fler utgivna kort och ökat antal transaktioner per kort. Consumer Loans utvecklades mycket bra under året och fjärde kvartalet var det starkaste någonsin. Vårt fokus har legat på digitalisering av processer för att skapa ökad kundnöjdhet och intern effektivitet. Avvecklingen av den brittiska försäkringsverksamheten inom segmentet Insurance belastade resultatet i fjärde kvartalet. Kärnverksamheten fortsatte starkt med god lönsamhet och tillväxt.

Digitala innovationer och applikationer

Under kvartalet fortsatte arbetet med att utveckla och lansera nya och innovativa lösningar för partners och konsumenter med oförminskad kraft. Digitaliseringen av offlineverksamheten fortsatte och allt fler butiker implementerade vår digitala ansökan. Vår ambition är att samtliga partners i Norden ska börja använda den digitala ansökan under 2017. Vår mobil-app, Loyo, utvecklades framgångsrikt under året och antalet användare fortsatte att öka. Under kvartalet lanserades även Loyo Pay, den första digitala plånboken i Norden, som kan användas för betalningar i alla kanaler – online, i appar och fysiska butiker. Tekniskt sett är det en färdig produkt, men ännu är det en bit kvar innan handeln är mogen för mobila betalningar. Vi driver för närvarande en testverksamhet där ett hundratal testpersoner hjälper oss att fånga upp de olika frågorna som finns inom handeln. Vi arbetar också aktivt med andra intressenter och organisationer inom handeln för att driva utvecklingen av digitala tjänster framåt.

Ett fantastiskt och händelserikt år

2016 var ett fantastiskt och händelserikt år för Resurs! Vi lanserade nya digitala tjänster både för våra partners och konsumenter, vi inledde samarbeten med flera nya partners och vi genomförde en lyckad börsintroduktion. Samtidigt visade vi, kvartal efter kvartal, stark tillväxt och lönsamhet och vi avslutade fjärde kvartalet med all-time high inom flera områden. Detta visar på styrkan i vår affärsmodell. Under 2017 kommer vi fortsatt att fokusera på innovativa digitala och säljfrämjande lösningar samt det nära samarbetet med våra partners.

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2016 uppgick antalet anställda till 728 personer och låneboken till 21,2 miljarder SEK. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 30. Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiell information. Belopp inom parentes refererar till 31 december 2015 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017 kl 8.00 CET.