Delårsrapport Resurs Holding januari – juni 2017

Regulatory

1 april – 30 juni 2017*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 22 311 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 8% till 766 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 10% till 340 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 10% till 1,32 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 42,1% (43,2%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (1,9%)

1 januari – 30 juni 2017*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 22 311 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 9% till 1 514 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 18% till 662 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 17% till 2,55 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 42,4% (45,3%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (2,0%)

VD kommenterar

Rekordkvartal med fortsatt lönsam tillväxt och ökat tempo inom digitalisering

Det är glädjande att vi kan lägga ännu ett starkt kvartal bakom oss, det bästa kvartalet i koncernens historia. Tillväxten i låneboken under andra kvartalet 2017 var 14 procent, en ökning till 22,3 miljarder SEK. Tillväxten drevs av båda banksegmenten och alla geografiska marknader. Även försäkringsrörelsen fortsatte att utvecklas positivt. Resultatet efter skatt exklusive engångskostnader ökade med 5 procent till 263 MSEK, drivet av fortsatt höga volymer och god kontroll över både kostnader och kreditförluster. Vi fortsätter att utvecklas bättre än våra målsättningar.

Fortsatt högt tempo inom digitalisering

Glädjeämnena under kvartalet är många. Framförallt håller vi fortsatt högt tempo inom utvecklingen av digitala tjänster och produkter samt ökar vår andel av e-handelskunder.

Resurs är en av de mest digitaliserade nischbankerna i Norden. Vi erbjuder traditionell e-handel med check-out. Vidare var vi först i Norden med en så kallad converged wallet, en app för mobil betalning i såväl traditionella butiker som inom e-handel (LoyoPay), vilket fortfarande få andra har. Under kvartalet har vi lanserat Loyo Pay även i Norge och utrullningen av tjänsten fortsätter i Finland senare i höst. Vi fortsätter lägga stort fokus på innovationer vilket också innebär ökade investeringar inom IT.

Digitalisering ökar våra retail finance-partners försäljning

Vi är marknadsledare inom retail finance och har digitaliserat hela kredit-ansökningsprocessen för den svenska, danska och norska marknaden och inom kort följer även Finland. Vi fortsätter även att utvärdera och utveckla automatiserade processer (robotics) i vår business support, och vi tittar också på andra möjligheter att digitalisera verksamheten.

Vi fortsätter lansera digitala tjänster för detaljhandeln och har under kvartalet lanserat en tjänst där kunden själv, via sin mobil, kan ansöka om lojalitetskort med kredit i den aktuella detaljhandelskedjan. Allt finns sedan klart i butikens kassa – kunden kan gå direkt dit och checka ut.

Flera nya spännande kundavtal

Att våra produkter och lösningar samt vår service uppskattas på marknaden har vi fått ytterligare kvitto på under kvartalet då vi vunnit nya intressanta retail finance-partners, bland annat Bad och Värme med ett 90-tal VVS-butiker i Sverige. Vi har dessutom vunnit tillbaka Hylte Lantmän med ett utökat avtal för den norska marknaden. Precis som under det första kvartalet 2017 har vi inlett samarbeten med ett antal e-handelspartners, till exempel South East och Golfhandelen.no.

Totalt sett betyder detta att vi växer snabbare än marknaden, vilket innebär att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Samtidigt breddar vi marknaden och skapar helt nya tillväxtmöjligheter genom att erbjuda nya lösningar, vilket vi kommer att fortsätta att fokusera på de kommande kvartalen.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Holding AB

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q2 2017 uppgick antalet anställda till 742 personer och låneboken till 22,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 30. Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiell information. Belopp inom parentes refererar till 30 september 2015 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2017 kl 7.30 CET.