Kallelse till extra bolagsstämma

Regulatory

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 oktober 2019 klockan 10.30 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 26 september 2019,
  • dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 26 september 2019. Anmälan görs på bolagets hemsida www.resursholding.com, på telefon 08-402 91 71 eller med post till Resurs Holding AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd torsdagen den 26 september 2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.

Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande.

2.       Val av ordförande vid stämman.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Godkännande av dagordning.

5.       Val av en eller två justeringspersoner.

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.       Beslut om vinstutdelning.

8.       Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.

9.       Val av styrelseordförande.

10.     Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jan Samuelson väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,80 kronor per aktie (sammanlagt 360 000 000 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 4 oktober 2019. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna onsdagen den 9 oktober 2019. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 2 oktober 2019.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 uppgick bolagets fria egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (disponibla vinstmedel och fria fonder) till 2 599 151 325 kronor. Årsstämman 2019 beslutade om vinstutdelning till aktieägarna om 390 000 000 kronor, varför 2 209 151 325 kronor således finns kvar av de disponibla vinstmedlen.

Resurs Holding har under de senaste åren haft halvårsvisa utdelningar, och det nu aktuella förslaget ryms inom bolagets utdelningspolicy, som är att bolaget ska dela ut minst 50 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten på medellång sikt.

Den föreslagna utdelningen motsvarar ensam cirka ca 31 procent av 2018 års koncernresultat, och tillsammans med den på årsstämman 2019 beslutade utdelningen motsvarar utdelningen cirka 66  procent av 2018 års koncernresultat.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Val av styrelseordförande (punkt 9)

Som tidigare meddelats har nuvarande styrelseordföranden Jan Samuelson meddelat att han lämnar styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Vidare har även Christian Frick meddelat att han lämnar styrelsen vid den extra bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att styrelseledamoten Martin Bengtsson väljs till styrelseordförande.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det således att styrelsen därefter består av åtta ledamöter, nämligen Martin Bengtsson (styrelseordförande), Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell och Johanna Berlinde.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 200 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 200 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelseordförande samt styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2018, styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, liksom fullmaktsformulär, finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.resursholding.com, hos bolaget på adress Ekslingan 9 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

För att beställa handlingarna kan samma telefonnummer och adress användas som för anmälan till stämman, se ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

Resurs Holding AB (publ) 556898-2291, med säte i Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Resurs Holdings dataskyddsombud

E-post: DPO@resurs.se
Telefon: 042-38 20 00
Adress: Resurs Holding, DPO, Box 22209, 250 24 Helsingborg

Helsingborg i september 2019

STYRELSEN RESURS HOLDING AB (PUBL)

Övrigt

Program vid stämman:

10.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

10.30 Stämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Resurs Holding AB (publ), to be held on 2 October 2019 at 10.30 CET at Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg, Sweden, is available on www.resursholding.com.

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2018 uppgick antalet anställda till 765 personer och låneboken till 28 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.