Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2017

Regulatory

1 oktober—31 december 2017*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 24 069 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 17% till 808 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 35% till 371 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 18% till 1,45 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 39,4% (43,8%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (1,8%)

1 januari—31 december 2017*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 24 069 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 11% till 3 091 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 23% till 1 397 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 19% till 5,40 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 40,8% (44,7%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (1,9%)
 • Utdelning för helåret föreslås av styrelsen till 3,30 SEK per aktie, varav 1,50 SEK per aktie betalades ut i november 2017. Detta är en ökning med 10% jämfört med utdelningen 2016.

VD kommenterar

Stark avslutning på 2017 – fortsatt lönsam tillväxt och nya retail finance-partners

2017 avslutades med ytterligare ett framgångsrikt kvartal. Låneboken uppgick till 24,1 miljarder kronor, en ökning med 14 procent under 2017, vilket innebär 2,9 miljarder kronor i absoluta tal. Dessutom kan vi presentera det bästa kvartalsresultatet efter skatt i vår 40-åriga historia – vi nådde 289 miljoner kronor, en ökning med 18 procent. Detta innebär att vi under 2017 levererade ett resultat efter skatt på över 1 miljard kronor. Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt, vår skalbarhet som gör att K/I-talet fortsatte att förbättras trots ökade IT investeringar samt att vi har god kontroll över våra kreditförluster.

Tillväxten i låneboken har varit fortsatt stark i båda våra banksegment och på alla våra marknader. Detta trots att vi på den norska marknaden har anpassat oss till det nya regelverket vilket, som förväntat, minskat utlåningstillväxten inom Consumer Loans i Norge. Detta har vi varit medvetna om och därför har vi fokuserat på att öka tillväxttakten på våra övriga marknader, vilket visar på styrkan i vår nordiska affärsmodell.

Vässade finansiella mål

Under de åtta kvartal som Resurs Holding varit börsnoterat har vi levererat på eller över alla våra finansiella mål under samtliga kvartal. Med anledning av denna kontinuerliga måluppfyllelse justerade vi under slutet av 2017 tre av våra mål.

Vi har höjt målet för vår lånebokstillväxt från cirka 10 procent till över 10 procent. Vi har även sett en snabbare positiv utveckling av vårt K/I-tal (före kreditförluster och exklusive Insurance) och målet justerades från 40 procent till under 40 procent. Dessutom infördes riskjusterad NBI-marginal till att vara i linje med de senaste årens nivå, det vill säga 10 till 12 procent.

Fortsatt framgångsrik utveckling av verksamheten

Under kvartalet har vi inlett ett flertal samarbeten med nya retail finance-partners, bland annat har samarbetet med den befintliga partnern Upgraded utökats och inkluderar nu Elgiganten i samtliga nordiska länder. Detta innebär att kunden mot en månadskostnad exempelvis kan byta in sina Apple-produkter årsvis mot nyare modeller.

Vi arbetar kontinuerligt med att lansera nya och innovativa lösningar för våra retail finance-partners och kunder. Tidigt under året lanserade vi vår digitala kreditansökan i fysisk butik och den har redan ett användande på över 70 procent i Sverige.

Vi ser också att de digitala verktyg som vi successivt har introducerat på vår Business Support har förenklat och effektiviserat säljarbetet för våra handläggare. Till exempel sker numera över en tredjedel av all försäljning av vårt Supreme Card på inkommande telefoni, vilket minskat våra anskaffningskostnader.

Sömlös handel framtidens sätt att konsumera

Vår omni kanal-strategi innebär att vi ska erbjuda effektiva betallösningar oavsett kanal. Konsumenten ska kunna flytta sig från en retail finance-partners fysiska butik till e-handelsbutiken eller tvärtom. Den sömlösa handeln är framtidens sätt att konsumera och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt erbjudande. En tredjedel av de retail finance-partners som anslutit sig till oss under året är verksamma i omni kanal.

Sammantaget står vi mycket starka inför framtiden, vi är väl organiserade och strukturerade för att fortsätta expandera vår verksamhet.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Holding AB

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2017 uppgick antalet anställda till 763 personer och låneboken till 24,1 miljarder kronor. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 30. Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Belopp inom parentes refererar till 31 december 2016 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Sofie Tarrings försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 07.30 CET.