Resurs Holding Delårsrapport januari-september 2018

Regulatory

”Vi levererade ännu ett kvartal med stark lönsam tillväxt. Vi fortsätter att utveckla och lansera nya och innovativa lösningar för våra retail finance-partners och kunder.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 juli—30 september 2018*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 18% till 27 470 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 15% till 881 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 8% till 394 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 9% till 1,53 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,2% (39,0%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (1,8%)

1 januari—30 september 2018*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 18% till 27 470 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 12% till 2 554 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 8% till 1 112 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 9% till 4,30 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 40,5% (41,3%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (1,8%)

VD kommenterar

Vi fortsatte att leverera stark lönsam tillväxt under ännu ett kvartal. Låneboken ökade med 18 procent till 27,5 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Den starka tillväxten drevs fortsatt av båda banksegmenten och samtliga geografiska marknader. Vår utveckling ligger väl i linje med vårt finansiella mål på över 10 procents lånebokstillväxt. Vi växer snabbare än marknaden generellt och ökar kontinuerligt våra marknadsandelar.

Under det tredje kvartalet ökade resultatet efter skatt med 9 procent till 306 MSEK. Liksom tidigare kvartal under året ökade kreditförlusterna under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år, i huvudsak som en följd av den nya redovisnings-standarden IFRS 9. För koncernen som helhet ser vi att den underliggande kreditrisken är stabil framåt.

Digitaliseringen — det främsta konkurrensverktyget

Vi fortsätter att utveckla och lansera nya och innovativa lösningar för våra retail finance-partners och kunder. Sedan flera år är digitalisering det viktigaste verktyget och vi ligger väl framme i den utvecklingen.

Ett exempel på detta är att vi under kvartalet har lanserat tjänsten Click & Collect inom Payment Solutions. Det är en digital lösning som gör det möjligt för en producent, leverantör, franchisegrupp eller grupperingar av enskilda handlare att snabbt och enkelt erbjuda en central e-handelskassa i kombination med lokal hantering av lager och butikskassa. Click & Collect är en omnikanalslösning vilket innebär en sömlös kundresa mellan e-handel och fysisk butik. Under kvartalet har exempelvis både Crescent och Monark, med tillsammans cirka 50 fristående butiker, valt vår lösning.

Vi fortsätter också att utveckla och digitalisera våra arbetsprocesser och säljverktyg. Vår egenutvecklade kreditmotor är ett kraftfullt verktyg för ökad tillväxt med god kontroll över kreditgivningen. För oss är det ett nytt verktyg att bearbeta marknaden med och arbete pågår kontinuerligt med att trimma in det. Det resulterade i att vi under inledningen av kvartalet genomförde en justering av prissättningen i Sverige, vilket gav högre utlåningstillväxt, men till för låga marginaler i förhållande till våra mål. Därför har vi nu anpassat kreditmotorn för att hantera en mer flexibel prissättning för olika kanaler vilket skapar förutsättningar för ökade marginaler inom Consumer Loans under det fjärde kvartalet.

Kreditmotorn möjliggör också en enklare och mer automatiserad ansökningsprocess för kunderna. Sedan lanseringen i Sverige har andelen automatiska svar på låneansökningar ökat från 50 till 97 procent. Detta är bra för både våra kunder och oss då det minskar den manuella hanteringen och snabbar upp ansökningsprocessen betydligt. Vid valet av bank är snabbheten i ansökningsprocessen en minst lika viktig faktor för kunden som pris.

Vidareutveckling av säljverktygen

Vi har sedan tidigare använt machine learning/artificiell intelligens (AI) inom kreditgivning och nu tar vi det vidare för att stärka vår försäljning. Under kvartalet lanserade vi AI med start inom Supreme Card. Algoritmer gör att vi snabbare och med högre precision kan identifiera beteenden hos våra befintliga kunder och vi kan därmed mer effektivt skräddarsy intressanta aktiviteter och erbjudanden. Vi kommer fortsätta att förfina algoritmerna och arbetssättet under kommande kvartal.

Totalt sett levererade vi ytterligare ett kvartal med stark lönsam tillväxt. Vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande till våra kunder och retail finance-partners och vi ser fram emot att fortsätta växa och vinna marknadsandelar på samtliga geografiska marknader.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Holding AB

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,8 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 783 personer och låneboken till 27,5 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. Belopp inom parentes refererar till 30 september 2017 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl. 07.30 CET.