Resurs Holding publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2021

Regulatory

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning för Resurs Holding AB (publ) 2021. Som en integrerad del av årsredovisningen redovisar Resurs en hållbarhetsrapport i enlighet med Global Reporting Initiative Standards på Core-nivå. Års- och hållbarhetsredovisningen 2021 ger en första inblick i en ny visuell profil för Resurs som är en av flera delar i bankens historiska förändringsresa mot att bli en hypermodern, enkel och personlig bank.

– 2021 inledde vi utvecklingen av en ny, modern molnbaserad bankplattform på allvar. Vi rekryterade nya nyckelpersoner med affärsfokus till ledningsgruppen, vi knöt till oss nya partners och vi lanserade Resurs Society. Allt detta baseras på vår nya strategi och vår ambitiösa roadmap som pekar ut riktningen för de tjänster och erbjudanden som vi utvecklar för våra kunder och partners. Tjänster som är anpassade till kraven och förväntningarna på dagens och morgondagens nordiska marknad, säger Nils Carlsson, VD, Resurs Holding AB.

Som en del i Resurs förändringsresa har också Resurs hållbarhetsarbete intensifierats.

– Under 2021 tog vi flera viktiga steg i vårt hållbarhetsarbete. Bland annat antog vi en ny hållbarhetsstrategi som baseras på de fem fokusområdena; Etiska och ansvarsfulla affärer, Hållbar kreditgivning, Miljö, Socialt ansvar och Hållbara medarbetare. Varje område har tydligt definierade mål och KPI:er med ambitionen att förflytta både oss som företag men också branschen vi verkar i framåt i en mer ansvarsfull och positiv riktning, säger Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager, Resurs Holding AB.

Resurs Holdings års- och hållbarhetsredovisning 2021 är publicerad på resursholding.com

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se, +46 766 44 77 00
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95
Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager, henrik.linder@resurs.se, +46 79 066 09 06

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2022 kl. 08.00 CET.

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs) verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 617 personer och låneboken till 33,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.