Resurs inleder transformationsresa

Regulatory

Målet är att stärka konkurrenskraften och tillväxten på den nordiska marknaden. Resurs transformationsresa inleds med att skapa en mer effektiv organisation med tydligt nordiskt fokus, och parallellt med detta genomförs investeringar i IT-projekt och tekniska lösningar. Som en följd av den förändrade organisationsstrukturen planerar Resurs Holding AB:s dotterbolag Resurs Bank AB att minska sin personalstyrka med upp till 70 tjänster.

– Vi är ett bolag med god potential att öka vår tillväxt och göra ett ännu starkare avtryck på den nordiska marknaden. För att lyckas behöver vi lyfta blicken och se över våra arbetssätt, vår organisationsstruktur och ta vara på de synergier som vi ser skapas när vår organisation nu får ett ännu tydligare nordiskt fokus, säger Nils Carlsson, VD, Resurs Bank.

Resurs är en stabil nischbank som med sina drygt 40 år i branschen kontinuerligt har vuxit i takt med koncernens tillväxt. Med den komplexitet och konkurrens som idag finns på marknaden ser Resurs behov av att utveckla organisationens effektivitet och samlade kompetens. Dessutom behöver Resurs säkerställa att viktiga investeringar i affärsdrivande IT-projekt och tekniska lösningar kan genomföras de närmaste åren. Siktet är inställt på att stärka Resurs konkurrenskraft och tillväxt och erbjuda den nordiska marknaden innovativa tjänster och produkter tillsammans med en snabb, enkel och säker kundupplevelse.

Satsningen på IT-investeringar kommer genomföras stegvis under de närmaste åren.

– Vi vill ta ett kliv mot att bli mer datadrivna och tech-orienterade genom att bland annat öka andelen molnbaserade system. Därför utvärderar vi nu potentiella partners för nya system. Detta är ett viktigt steg i vår transformationsresa som möjliggör att vi långsiktigt kan leverera innovativa produkter och tjänster tillsammans med att vi ska bli ännu bättre på att skapa snabba, enkla och säkra kundupplevelser på alla våra marknader, säger Nils Carlsson, VD, Resurs Bank.

Parallellt med att genomföra dessa IT-investeringar skapas en mer effektiv organisationsstruktur som får ett tydligare fokus på kundupplevelse, stärker den nordiska affären i sin helhet och skapar synergier mellan de nordiska marknaderna. Den nya organisationsstrukturen, som bland annat kapar ett led i beslutsfattandet, öppnar för mer agila arbetsprocesser och skapar förutsättningar för att bli en ännu mer dynamisk aktör på en snabbrörlig marknad.

Som en följd av den nya nordiska organisationsstrukturen planerar Resurs att minska sin personalstyrka med upp till 70 tjänster i sin nordiska verksamhet, varav ungefär hälften avser tjänster i Sverige. Förhandlingar med fackliga representanter ska nu inledas. Omorganisationen förväntas generera årliga nettobesparingar om ca 43 MSEK, med full effekt från andra kvartalet 2021. De planerade åtgärderna beräknas medföra jämförelsestörande kostnader om totalt 22 MSEK i det fjärde kvartalet 2020.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 8.30 CET.

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se +46 766 44 77 00
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 800 personer och låneboken till 30,9 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.