Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Resultaträkning
TSEK Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021
Ränteintäkter 879 329 786 736 734 822 729 963 707 374
Räntekostnader -201 123 -126 673 -97 607 -92 045 -93 576
Provisionsintäkter 130 915 128 447 116 324 109 263 107 619
Provisionskostnader -14 335 -20 873 -19 467 -19 016 -14 675
Nettoresultat av finansiella transaktioner 2 206 -9 313 -12 156 -12 261 -1 799
Övriga rörelseintäkter 54 501 51 658 50 893 50 335 48 486
Summa rörelseintäkter 851 493 809 982 772 809 766 239 753 429
 
Allmänna administrationskostnader -313 202 -288 405 -331 818 -288 776 -294 547
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -21 760 -20 176 -20 951 -21 554 -21 882
Övriga rörelsekostnader -20 125 -20 205 -17 221 -19 503 -20 666
Summa kostnader före kreditförluster -355 087 -328 786 -369 990 -329 833 -337 095
Resultat före kreditförluster 496 406 481 196 402 819 436 406 416 334
Kreditförluster, netto -236 420 -196 895 -178 938 -176 354 -172 617
Rörelseresultat 259 986 284 301 223 881 260 052 243 717
Skatt på periodens resultat -56 574 -59 434 -58 494 -56 251 -17 879
Periodens resultat 203 412 224 867 165 387 203 801 225 838
           
Resultat avvecklad verksamhet, exklusive engångseffekter 0 0 0 0 21 187
Resultat avvecklad verksamhet, engångseffekter 0 0 0 0 481 820