Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Resultaträkning  
TSEK Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019
Ränteintäkter 774 619 799 601 835 380 849 294 845 642
Räntekostnader -93 237 -97 556 -104 507 -104 299 -105 000
Provisionsintäkter 45 037 49 651 43 304 48 132 55 282
Provisionskostnader, bankrörelsen -15 580 -17 968 -14 001 -16 086 -15 880
Premieintäkter, netto 231 184 224 426 227 068 228 164 231 470
Försäkringsersättningar, netto -56 827 -59 346 -59 550 -56 473 -55 488
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -61 796 -57 266 -59 324 -53 897 -59 244
Nettoresultat av finansiella transaktioner -4 608 18 801 20 783 -50 574 -15 684
Övriga rörelseintäkter 57 609 47 404 42 434 52 915 63 648
Summa rörelseintäkter 876 401 907 747 931 587 897 176 944 746
         
Allmänna administrationskostnader -313 804 -277 845 -304 875 -309 630 -316 387
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -64 009 -31 665 -26 929 -27 174 -21 270
Övriga rörelsekostnader -35 515 -22 956 -29 285 -28 105 -32 723
Summa kostnader före kreditförluster -413 328 -332 466 -361 089 -364 909 -370 380
         
Resultat före kreditförluster 463 073 575 281 570 498 532 267 574 366
         
Kreditförluster, netto -195 116 -194 980 -201 293 -262 983 -209 955
Rörelseresultat 267 957 380 301 369 205 269 284 364 411
         
Skatt på periodens resultat -67 640 -124 397 -80 034 -61 016 -75 021
Periodens resultat 200 317 255 904 289 171 208 268 289 390