Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Resultaträkning
TSEK Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021
Ränteintäkter 729 963 707 374 711 707 737 289 742 859
Räntekostnader -92 045 -93 576 -86 600 -89 118 -94 819
Provisionsintäkter 109 263 107 619 110 893 105 794 93 552
Provisionskostnader -19 016 -14 675 -17 198 -20 233 -18 394
Nettoresultat av finansiella transaktioner -12 261 -1 799 3 086 -612 2 513
Övriga rörelseintäkter 50 335 48 486 45 629 43 879 45 490
Summa rörelseintäkter 766 239 753 429 767 517 776 999 771 201
 
Allmänna administrationskostnader -288 776 -294 547 -261 082 -284 372 -286 803
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -21 554 -21 882 -19 717 -20 732 -20 874
Övriga rörelsekostnader -19 503 -20 666 -18 136 -18 189 -21 578
Summa kostnader före kreditförluster -329 833 -337 095 -298 935 -323 293 -329 255
Resultat före kreditförluster 436 406 416 334 468 582 453 706 441 946
Kreditförluster, netto -176 354 -172 617 -98 165 -178 743 -195 399
Rörelseresultat 260 052 243 717 370 417 274 963 246 547
Skatt på periodens resultat -56 251 -17 879 -78 081 -57 145 -57 478
Periodens resultat 203 801 225 838 292 336 217 818 189 069
           
Resultat avvecklad verksamhet, exklusive engångseffekter 21 187 25 966 30 455 42 856
Resultat avvecklad verksamhet, engångseffekter 481 820 -11 271