Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Resultaträkning
TSEK Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020
Ränteintäkter 713 693 739 215 744 652 774 619 799 601
Räntekostnader -86 158 -88 330 -93 423 -93 237 -97 556
Provisionsintäkter 51 731 48 147 36 990 45 037 49 651
Provisionskostnader, bankrörelsen -17 198 -20 233 -18 394 -15 580 -17 968
Premieintäkter, netto 245 447 241 379 234 492 231 184 224 426
Försäkringsersättningar, netto -62 883 -55 645 -56 728 -56 827 -59 346
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -71 107 -75 318 -67 288 -61 796 -57 266
Nettoresultat av finansiella transaktioner 4 059 5 270 23 799 -4 608 18 801
Övriga rörelseintäkter 48 263 45 759 46 334 57 609 47 404
Summa rörelseintäkter 825 847 840 244 850 434 876 401 907 747
           
Allmänna administrationskostnader -296 832 -305 631 -306 526 -313 804 -277 845
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -22 386 -23 362 -23 537 -64 009 -31 665
Övriga rörelsekostnader -19 969 -19 820 -23 501 -35 515 -22 956
Summa kostnader före kreditförluster -339 187 -348 813 -353 564 -413 328 -332 466
           
Resultat före kreditförluster 486 660 491 431 496 870 463 073 575 281
           
Kreditförluster, netto -98 165 -178 743 -195 399 -195 116 -194 980
Rörelseresultat 388 495 312 688 301 471 267 957 380 301
           
Skatt på periodens resultat -81 469 -64 415 -69 546 -67 640 -124 397
Periodens resultat 307 026 248 273 231 925 200 317 255 904