Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Resultaträkning
TSEK Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021
Ränteintäkter 734 822 729 963 707 374 711 707 737 289
Räntekostnader -97 607 -92 045 -93 576 -86 600 -89 118
Provisionsintäkter 116 324 109 263 107 619 110 893 105 794
Provisionskostnader -19 467 -19 016 -14 675 -17 198 -20 233
Nettoresultat av finansiella transaktioner -12 156 -12 261 -1 799 3 086 -612
Övriga rörelseintäkter 50 893 50 335 48 486 45 629 43 879
Summa rörelseintäkter 772 809 766 239 753 429 767 517 776 999
 
Allmänna administrationskostnader -331 818 -288 776 -294 547 -261 082 -284 372
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -20 951 -21 554 -21 882 -19 717 -20 732
Övriga rörelsekostnader -17 221 -19 503 -20 666 -18 136 -18 189
Summa kostnader före kreditförluster -369 990 -329 833 -337 095 -298 935 -323 293
Resultat före kreditförluster 402 819 436 406 416 334 468 582 453 706
Kreditförluster, netto -178 938 -176 354 -172 617 -98 165 -178 743
Rörelseresultat 223 881 260 052 243 717 370 417 274 963
Skatt på periodens resultat -58 494 -56 251 -17 879 -78 081 -57 145
Periodens resultat 165 387 203 801 225 838 292 336 217 818
           
Resultat avvecklad verksamhet, exklusive engångseffekter 21 187 25 966 30 455
Resultat avvecklad verksamhet, engångseffekter 481 820 -11 271