Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Resultaträkning
TSEK Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020
Ränteintäkter 739 215 744 652 774 619 799 601 835 380
Räntekostnader -88 330 -93 423 -93 237 -97 556 -104 507
Provisionsintäkter 48 147 36 990 45 037 49 651 43 304
Provisionskostnader, bankrörelsen -20 233 -18 394 -15 580 -17 968 -14 001
Premieintäkter, netto 241 379 234 492 231 184 224 426 227 068
Försäkringsersättningar, netto -55 645 -56 728 -56 827 -59 346 -59 550
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -75 318 -67 288 -61 796 -57 266 -59 324
Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 270 23 799 -4 608 18 801 20 783
Övriga rörelseintäkter 45 759 46 334 57 609 47 404 42 434
Summa rörelseintäkter 840 244 850 434 876 401 907 747 931 587
           
Allmänna administrationskostnader -305 631 -306 526 -313 804 -277 845 -304 875
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -23 362 -23 537 -64 009 -31 665 -26 929
Övriga rörelsekostnader -19 820 -23 501 -35 515 -22 956 -29 285
Summa kostnader före kreditförluster -348 813 -353 564 -413 328 -332 466 -361 089
           
Resultat före kreditförluster 491 431 496 870 463 073 575 281 570 498
           
Kreditförluster, netto -178 743 -195 399 -195 116 -194 980 -201 293
Rörelseresultat 312 688 301 471 267 957 380 301 369 205
           
Skatt på periodens resultat -64 415 -69 546 -67 640 -124 397 -80 034
Periodens resultat 248 273 231 925 200 317 255 904 289 171